COGM011 Практика: Статистическа обработка на данни

Анотация:

Курсът дава практически умения за статистически анализ на данни чрез компютърната програма SPSS.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните типове статистически анализи, които могат да се правят със статистическия пакет SPSS.

Основните принципи при определянето на променливите и въвеждането на данните при работа със статистически пакети.

2) могат:

Да планират и осъществяват основните видове статистически анализи чрез пакета SPSS.

Да разбират, интерпретират и използват получените резултати.

Да визуализират графично данни.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: COGM 008 StatisticsФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Rosenberg, Kenneth M., Statistics for behavioral sciences, Dubuque: Wm. C. Brown, 1990.

McClave, James T, Statistics, San Francisco: Dellen Pub. Co., London : Collier Macmillan, 1988.

Средства за оценяване:

КАЗУС