HACM121 Изобразителният текст на мита

Анотация:

Курсът дава базови методологически познания в областта на иконографията и семантиката в изкуството на древните народи. Изследват се различните иконографски типове и изобразителни формули в изкуството на елините и на варварите.

• Да даде базови знания в областта на иконографията и семантиката в изкуството на древните народи и различаването между двете понятия

• Да представи различните кодове (растителен, зооморфен, пространствен, ароматен, антропоморфен, астрологичен, сексуален и т.н.) като начини за систематизиране и структуриране на света от архаичния човек

• Да създаде навици в дешифриране на изобразителните митологични текстове според използваните кодове

• Да разкрие съответствието на митологичните формули в античните вербални и изобразителни текстове

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните митологични кодове на античната митология

• Основните структурообразуващи механизми на древната митология

2) могат:

• Да превръщат едно кодиране в друго (кодова трансформация) в образите от митологията на древния свят.

• да “четат” изобразителните митологични текстове на тракийската иконография


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знания в областта на античната култура и изкуство

• Умения да “четат” изобразителните митологични текстовеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Байбурин, А.К. Ритуал в традиционной культуре. Санкт-Петербург. Наука. 1993.

Елиаде, М. Трактат по история на религиите. София.Лик. 1996.

И. Маразов. Мит, ритуаол и изкуство у траките. София.1992.

И. Маразов. Митология на траките. София.1994

Раевский, Д.С. Модель мира скифской культуры. Москва. Наука. 1985.

Раевский, Д. Митология на скитите. София.1988.

Фрейденберг, О. Поетика на сюжета и жанра. София. ИК Хр. Ботев. 2001.

Frontisi-Ducroux, F. Du masque au visage. Paris.Flammarion. 1995.

Malamoud, Ch. Cuir le monde. Paris.1989.

Malamoud, Ch., J.-P., Vernant (eds) Corps des dieux. Paris.Gallimard. 1986.

Vernant, J.-P. Mythe et pensee chez les grecs. Paris.Maspero. 1966 (български превод)

Вж. поредицата МИФ на департамента “История на културата”

Средства за оценяване:

Контролно

Участие в дискусии