HACM152 Проект: Въображаемият музей

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с разнообразната проблематика, свързана с музея като концепция, с историята на проблема и неговите проекции днес. Във връзка с това студентите ще проследят различни теоретични концепции, както и различни осъществени музейни концепции чрез конкретни примери на отделни музеи.

Работата по курсовия проект ще превърне придобитите от студентите знания в практически опит да създадат свой въображаем музей. Те разполагат с неограничени, но аргументирани от самите тях, перспективи за съдържанието, насоките, профила и дейността на Музея. Тяхната задача ще бъде да намерят възможно най-интересните теми и форми на експозиция, да привлекат вниманието на публика, да направят пропаганда и представяне на „своя” музей. Това ше предизвика студентите да активират своите познания ще помогне за развиване на изобразителното въображение на студентите, ще ги накара да аргументират своя избор и концепция.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ролята на музея в съвременното общество

• Начините на организация на постоянна и временна експозиция

• Средствата за презентация на идеята и реализацията

2) могат:

• Да поставят художествените факти в по-широк културен контекст

• Да защитават своя избор с реални аргументи

• Да направят обоснована собствена експозиция

• Да разсъждават върху изучаваната проблематика


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Malraux. Le musee imaginaire. Paris. 1968.

Сб. Учебният музей. Функции и стратегии. 2009.

Михайловска, Е. Андре Малро. Културологичен портрет, Партиздадат, С., 1983.

Museum Computer Network, USA, Museum, N 181, 1994

Museum Documentation Systems, L. 1986

Museums and Europe, L., 1992

Museums for the 1980s, UNESCO, P., 1977

Managing New Museums, Edinburgh, 1993

Museum Collection Documentation. The First International Report, Washington, D.C., ICOM International Committee for Documentation /CIDOC/, 1989

Roberts, A. Developments in Internetional Museum and Cultural Heritage Information Standards: An Introduction, Museum, No 181, 1994

Roberts, D. A. Planning and Documentation of Museum Collections, Cambridge, Museum Documentation Association, 1985

Герасимов, Т. Състояние и задачи на музейното дело в България, Първа научна сесия на Археологическия институт при БАН, С. 1950

Гечев, В. Музеите в условията на пазарното стопанство. С., 1996

Драганов, К., М.Райчев, С.Станчев, Музеи и паметници в Народна република България, С. 1959

Драганов,Г., Спасова,Е. Музейното дело и музеите в България /Библиография/, С., 1977

Недков, С. Музеи и музеология. С., 1998

Недков, С. Музеи на открито. С., 2000

Средства за оценяване:

Проект

Дискусия