POLM541 Проект: Международни конфликти

Анотация:

Целта е да задълбочи теоретичните познанията по управление на международни конфликти и да развие практическите умения на студентите за прилагане на основните съвременни подходи при анализиране на различните фази на конкретен международен конфликт

прочети още
Международни отношения и публично управление (на френски език)

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Основните теоретични школи в международните отношения за мениджмънт на конфликти;

- Фактори за поява на конфликти

- Международните институции и актьори на глобално и регионално ниво, които участват в управлението на международните конфликти

- фази на международните конфликти

2) могат:

• Да анализират фактори и факторни модели за предвиждане и превенция на международни конфликти

• Да анализират основните фази на конфликта,

• Да анализират стратегиите и дейностите на международната общност и регионалните организации в отговор на всяка отделна фаза на конфликта

• Да анализират актьорите, противопоставени в конфликта

• Да анализират конкретен международен конфликт във всичките му аспекти


Предварителни изисквания:
Международни конфликти

• Управление на международни конфликти

• Международни организацииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на конкретен конфликт по модела, предложен от Olivier Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Miall (2007) Contemporary Conflict Reoslution; conflict mappiнg guidе
  2. изследователска работа по подготовка на анализа на конкретен международен конфликт
  3. Представяне на модели на анализ на международни конфликти
  4. Разработване на курсова работа в обем от мин. 15 и максимум 20 стандартни страници; текстът е в Tiпes New Roman 12; структуриран и с добросъвестно позоваване на използваните източници и литература.

Литература по темите:

Източници на информация:

Международни организации; изследователски центрове и „тинк-танк“-ове в областта на международните конфликти; конкретна аналитична литература по избрания за анализ международен конфликт и страните в него.

Селективна библиография:

Dennis J.D. Sandole , „A COMPREHENSIVE MAPPING OF CONFLICT AND CONFLICT RESOLUTION: A THREE PILLAR APPROACH“, http://www.gmu.edu/programs/icar/pcs/sandole.htm

Lederach, J.P. (1997), Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies, U.S. Institute of Peace (USIP) Press, Washington, DC.

Sandole, D.J.D. (1987), 'Conflict Management: Elements of Generic Theory and Practice', in D.J.D. Sandole and I. Sandole-Staroste (eds), Conflict Management and Problem Solving: Interpersonal to International Applications, Frances Pinter, London and New York University Press, New York.

Cattaruzza, Amaël et Sintès, Pierre. 2016. Géopolitique des conflits.Bréal