POLM201 Политики на гражданственост (на френски език)

Анотация:

Le cours a un triple objectif;

- analyser l'evolution du concept de citoyennete dans l'histoire des idees;

- etudier la mutiplication et la diversification des formes de citoyennete - post-communiste, contestatire, creative, verte, solidaire;

- examiner les defis des formes emergentes comme l'e-citoyennete.

прочети още
Международни отношения и публично управление (на френски език)

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р
ас. Илдико Отова  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Connaissance sur:

- citoyeenette comme integration a l'Etat et citoyennete comme activite et engagement

Competences sur la formation des jeunes aux formes actives de citoyennete.
Предварителни изисквания:
Connaissance des concepts des sciences politiques

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Понятие и концепция за гражданство
 2. Изобретяване на гражданството
 3. Polis-Polites-Politeia. Формиране на концепцията за гражданство в Атина
 4. Civis, civitas, гражданство в Римската република
 5. Civitas през Средновековието
 6. Двете възраждания на понятието
 7. Измерения на гражданството (статут, права, дейност, идентичност)
 8. Принципи за придобиване на гражданство
 9. Гражданство и миграция. Гражданството като механизъм за включване и изключване
 10. Съвременното гражданство между държавата и правото
 11. Европейско гражданство
 12. Е-гражданство
 13. Електронно гражданство: от съпротива към устойчивост
 14. Представяне на курсови проекти
 15. Тест

Литература по темите:

Задължителна за студентите, четящи български, са публикациите на НБУ:

Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин. НБУ, 2013.

Optionelle:

Krasteva Anna (ed) (2013) E-citoyennetes. Paris : Harmattan, 2013.

Baubock, Rainer & E. Ersboll, K. Groenendijk and H. Waldrauch (ed.)(2005) Acquisition and loss of nationality: policies and trends in 15 European countries IMISCOE reports. Amsterdam: Amsterdam University Press

Baubock,Rainer (1997) Citizenship and National Identities in the European Union 10. Available at: http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/archive/papers/97/97-04--3.html

Benton, Meghan (2010) A Theory of Denizenship. PhD thesis, University College London. Available at: discovery.ucl.ac.uk/624490/1/624490

Castells, M.(2000) The Construction of European Identity. Statement prepared for the European Presidency of the European Union. р. 3, available at: http://chet.org.za/files/CASTELLS%202004%20European%20Identity.pdf

Dunkerley, David (2002) Changing European identities nations and citizens. London: Routledge

Entry and residence of highly qualified workers (EU Blue Card), http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/l14573_en.htm

Eurobarometer (2012) Standard Eurobarometer 77. Spring 2012. European citizenship. Report. Available at: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_citizen_en.pdf

European Council (2001). Section entitled “The democratic challenge facing Europe.”

European Union. Report by Mr. Leo Tindemans, Prime Minister of Belgium, to the European Council. Bulletin of the European Communities, Supplement 1/76. (commonly called the Tindemans Report)

Groenendijk, K. (2006) The legal integration of potential citizens: Denizens in the EU in the final years before the implementation of the 2003 Directive on Long-Term Resident Third Country Nationals. In: Rainer Baubock, Eva Ersboll, Kees Groenendijk and Harald Waldrauch (eds.) Acquisition And Loss Of Nationality. Volume 1: Comparative Analyses : Policies and Trends in 15 European Countries, Amsterdam University Press

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/bg

Maas, Willem (2007) Creating European Citizens. Lanham, MD: Rowman & Littlefield

Meehan, Elizabeth (1993) Citizenship in the European Union, London: Sage

O’Leary, S. (1996) European Union Citizenship. The Options for Reform. London: IPPR.

Ocana, Juan Carlos (2003)The road toward launching of the European Citizenship in: The European Citizenship. Available at: http://www.historiasiglo20.org/europe/ciudadeuropea.htm#The road toward the launching of the European Citizenship

Oger, Helene (2007) Stratified EU-Denizenship Revolving around EU-Citizenship: Bridging or Restructuring the Gap?, paper presented at the Cinefogo conference on European Citizenship, 1–3 June, Roskilde.

Presidency Conclusions. Tampere European Council. 15 And 16 October 1999. Available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00200-r1.en9.htm

Wiener, Antje (1997) Making sense of the new geography of citizenship: Fragmented citizenship in the European Union. In: UNSPECIFIED, Seattle, Washington. (Unpublished). available at: http://aei.pitt.edu/2754/

Wiener, Antje (2007) European citizenship practice. Paper prepared for presentation at the European Union Studies Association (EUSA) Tenth Biennial International Conferencein Montreal, Quebec, Canada, May 17-May

Ангелова, Лили (2011) Петима чужденци искат да са общински съветници у нас. Статия на електронния сайт на Дарик от 28 септември 2011. достъпно на http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=782584

Богданов, Богдан (2006) История на старогръцката култура. Теоретичен поглед. Второ електронно издание. София

Въпроси и отговори за Хартата на основните права (2010) Електранен сайт на Европейската комисия. Представителство в България. Достъпно на http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/faq/fundamental_rights_bg.htm

Христова, Пенка (2012) Европейската идентичност и нейното отражение в ключови речи на европолитици. В: Реторика и комуникации – брой 5, септември 2012. Достъпно на: http://rhetoric.bg/%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9-5-%D1%81%D0%B5%D0%BF

Средства за оценяване:

• Participation au seminaire – presentation d’un chapitre d’ouvrage

• Projet de cours « Citoyennete d’un pays choisi »

• Test