TCMM319 Технология на иновативното мислене и поведение

Анотация:

В Лисабонската стратегия е заложена задачата за прилагане на широко базирани иновации във всички области на науката и социалната практика. Приоритетът и значимостта на тази задача се подчертава и от Европейската Комисия, която неотдавна реши да обяви 2009 г. за европейска година на творчеството и иновациите. Иновациите предполагат непрекъснат поток от нови идеи и варианти за по-ефективни управленски решения. Това налага необходимостта да се развива иновативният капацитет на нацията. На тази проблематика е посветен курсът „Технология на иновативното мислене и поведение”. Той е насочен към подготовката на студентите в умения за по-успешно търсене, намиране и прилагане на нови идеи и е изграден в две части. В първата част се представят съвременните теоретични и методологически постижения в областта на иновативното (креативното) мислене. Разглеждат се: митовете и заблудите за ограничената достъпност на ума до света на новите идеи; принципно различните механизми при репродуктивното и креативното (евристичното, иновативното) мислене и поведение на личността; задръжките и стимулите за появата на новите идеи; обосновава се необходимостта от овладяване на специални знания и умения за по-успешно търсене на новите идеи. Втората част е посветена на основните подходи и техники за формиране на умения за иновативно мислене и за търсене на идеи и варианти за полезна промяна при решаване на проблеми в социалната практика, в научното познание и в личния живот на човека. Курсът е ориентиран специално към предизвикателствата в социалната област.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Цели на курса:

? Да запознае студентите със съвременните достижения в областта на технологията на иновативното (креативното) мислене и поведение на личността;

? Да разсее митът за ограничената достъпност и възможности на „обикновения” човек да намира и прилага нови идеи и варианти за решаване проблемите в социалната практика;

? Да обоснове необходимостта от овладяване и използване на специални знания и умения, предназначени за стимулиране и по-успешно търсене на идеи за иновации в социалната област;

? Да разкрие бариерите, трудностите и благоприятните възможности през раждането на новите идеи за открития, изобретения, полезни промени в социалните дейности;

? Да съдейства на студентите за овладяване на знания и умения (подходи, методи и техники), стимулиращи появата на новите идеи.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Дракър, П. Новаторство и предприемачество. Принципи и практика. С., 1992.

2. Мелхорн, Г., Х. Мелхорн. Евристика. С., 1983.

3. Съйкова, И., Св. Чуткина. Евристичното мислене. С., 1993.

4. Съйкова, Св. Смяна на конципциите – “инструмент” за търсене на нови идеи в изследователската работа. Сп. Наука. С., 2007.

5. Съйкова, Св. Възможности и необходимост от повишаване иновативния капацитет на човешкия капитал на България. В: Членството на България в ЕС: очаквания и реалности. С. 2008.

6. Томас, Дж. Тайни и техники на творческото мислене. С., 1999.

7. Холигер, С. Необходимостта от творческо мислене. Изд. но ЦИНТИ, № 7, № 8. 1987.

8. De Bono, E. Sur/Petition. Harper Collins Publication. London., 1995.

9. De Bono, E. Serious Creativity. www.edwdebono.com. 2005.