MBAM919 Проект: Бранд мениджмънт

Анотация:

Курсът цели задълбочаване знанията и упражняване на уменията на студентите в областта на управлението на търговските марка посредством развитието на собствен проект върху избран съществуващ вече бранд или собствен такъв. Проектът се развива на етапи и се презентира в края на курса.

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Кристиан Банков  д.н.
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, преминали курса ще:

1) знаят:

- кои са основните етапи по изграждането на търговска марка;

- какви стратегии да приложат, за по-голям успех на бранда

- с кои уловия на средата следва да се съобразяват в планирането на развитие на марката

2) могат:

- да прилагат модели и стратегии по отношение на развитието на търговската марка;

- да взимат успешни решения в мениджмънта на бранда


Предварителни изисквания:
Базови знания по бранд мениджмънт и интегрирани маркетингови комуникации.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Strategic Brand Management. A European Perspective (2nd ed.), K. Keller, T. Aperia, M. Georgson (2012), Harlow, England: Pearson Education Ltd.;

• Complete Idiot’s Guide to Brand Management, P. F. Nikolino (2000), Indianapolis: Alpha Books;

• Marketing Communications Management: Concepts and Theories, Cases and Practices, P. Copley (2004), GB: Elsevier Butterworth-Heinemann;

• The New Strategic Brand Management. Creating and Sustaining Brand Equity Long Term, J.-N. Kapferer (2008), London/Philadelphia: Kogan Page Ltd.

• Продуктът. Маркетингови стратегии и политики, В. Балева (2007), София: Университетско издателство „Стопанство”.

• Комуникационни характеристики на търговската марка, Д. Трендафилов (2013), сп. „Диалог” (онлайн изд. на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов), № 1 (март), стр. 93-107.

• Управление на търговските марки, Р. Брестничка (2004), София: УИ „Стопанство”;

• Търговска марка - Бренд, Р. Абаджимаринова (2006), София: Сиела.

• Пазарен успех чрез отличителност (І част), С. Желев (2002а), сп. „Мениджър”, (08(46)), МИТ Прес ООД, с. 48 – 50;

• Пазарен успех чрез отличителност (ІІ част), С. Желев (2002b), сп. „Мениджър”, (9(47)), МИТ Прес ООД, с. 48 – 51;

• Dimensions of Brand Personality, J. Aaker (1997), “The Journal of Marketing Research”, Vol.34, №3 (Aug.), American Marketing Association, pp. 347-356.

Средства за оценяване:

Презентация - 100%