LTIM180 Проект: Сравнителен анализ на съдебните системи – английски език

Анотация:

Курсът има за цел да доразвие знанията на студентите за характерните особености на различните съдебни системи в България и англоезичния и немскоезичния свят, като развие способности за ориентиране в различните институции в зависимост от правната система.

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

* разликите и приликите между институциите в англоезичните и континенталната правни системи.

* разликите в разновидностите на прецедентното право в рамките на англоезичите страни в сравнение с немскоезичните страни

2) могат:

* да прилагат гъвкаво, критическо мислене по отношение на различните правни системи

* да сравняват правните институции в обичайното и континентално право.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основна подготовка в областта на обществени и правни институции.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Характеристики на континенталното право
  2. Българско законодателство и взаимодействието му с немското право
  3. Особености на прецедентното право.

Литература по темите:

de Groot, G-R. (2000). “Translating Legal Information”. In Zaccaria, G.. Journal of Legal Hermeneutics. Translation in Law, 5. Lit Verlag Munster-Hamburg-London. 131-149.

Flemming, Andrew 1997. Canadian Common and Civil Law: a Study in Convergence. International Business Lawyer 25: 13.

Mattila, Heikki 2006. Comparative Legal Linguistics. Aldershot: Ashgate.

Örücü, Esin 2008. What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion? EJCL, 12/1. http://www.ejcl.org

Sarcevic, S. (1997). New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

Yankova, D., Vassileva, I. (2002). “Supranational Legislative Texts: a New Challenge for Translators in Europe”. In: Kelz, Heinrich P.: Die sprachliche Zukunft Europas. Mehrsprachigkeit und Sprachenpolitik. Nomos-Verlag, Baden-Baden. 145-158.

Yankova, D. (2003). “Towards Achieving Equivalence in Bulgarian-English Translation of Statutory Writing”. Чуждоезиково обучение [Foreign Language Teaching] 3:52-63.