GEOM217 Ценова политика и ценообразуване при алтернативния туризъм

Анотация:

Учебната дисциплина “Ценова политика и ценообразуване при алтернативния туризъм” е предназначена за студентите, обучаващи се в магистърска степен и в нейните рамки се придобиват основни знания за цената, като обективна икономическа категория, спецификата на ценообразуването на туристически продукти.

Целта на дисциплината е:

- да даде основни познания на студентите за характеристиките и специфичните особености на ценовата политика;

- студентите да придобият основни умения и практически знания за практическото приложение на основните ценови стратегии и политики в дейността на стопанските организации в отрасъл туризъм;

Учебната дисциплина се реализира посредством модулния подход при структуриране на лекционния материал, чрез последователното усвояване на 3 тематични модула. Дисциплината има подчертано практическа насоченост и цели да изгради у студентите най-вече конкретни практически умения и определено отношение към съвременните възможности на ценообразуването и неговото практическо приложение в туристическата индустрия.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

гл. ас. Ваня Хаджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• знаят специфичните характеристики на туристическата индустрия(и в частност алтернативния туризъм), като част от националната икономика;

• същността, мястото и задачите на ценовата политика в туристическия сектор;

• знаят специфичните характеристики на алтернативния туризъм, като част от националната икономика.

2) могат:

• ще могат да анализират и оценяват динамичните промени в пазарната среда и да вземат своевременно адекватни управленски решения за поведението на субекти занимаващи се с алтернативен туризъм при вземането на ценови решения;

• да използват и прилагат адекватно инструментариума на ценовата политика;

• да анализират и оценяват динамичните промени в пазарната конюнктура и да вземат своевременно адекватни управленски решения за поведението на стопанските субекти от туристическия бранш;

• да прилагат различни техники за ценообразуване в оперативната си работа.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на :

• маркетинг,

• математиката,

• макро-и микроикономикс,

• статистика,

• право,

• туризъм,

• мениджмънт, банки и банково дело и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Пазари, видове пазари. Сделки, видове търговски сделки
 2. Пазари, видове пазари. Сделки, видове търговски сделки
 3. Класически управленски теориии – основни понятия и характеристики.
 4. Концепция за устойчиво управление – зараждане и последващо развитие.
 5. Гората, като комплексна система от елементи – състав и характеристики
 6. Гората, като комплексна система от елементи – състав и характеристики
 7. Ползвания от горите и заинтересовани субекти – класификации, видове и характеристики
 8. Устойчиво управление на горските и екологични предизвикателства
 9. РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: Добри практики за устойчиво управление на горите
 10. Социално горско стопанство и устойчиво управление на горските ресурси
 11. Семинар: Представяне на практически задачи
 12. Семинар: Представяне на практически задачи
 13. Изнесено занятие -– Семинар ”Успешни модели за устойчивофуправление на горите”, посещение на Държавно горско стопанство София
 14. Изнесено занятие -– Семинар ”Успешни модели за устойчивофуправление на горите”, посещение на Държавно горско стопанство София

Литература по темите:

Основна литература

1. Владимирова Йорданка, Цени и ценообразуване, изд-во на УНСС, С.,2010 г.

2. Рибов, М. Туризмът в ерата на качеството, С., 2003г.

3. Мичева, Е. Пазари, цени, маркетинг. Първа част, С., 1993г.

4. Елазаров С., Маркова Б., Миленков Х., Организирани пазари (ІІ-ро прераб. и доп. изд-е).-С., ИК “Сиела”, 2004 г.

5. Класова С. Цените – теория и практика. .-С., ИК “Сиела”, 2001 г. и 2004 г.

6. Узунов С. Конюнктура, пазари, цени. .-С., ИК “Сиела”, 1999 г.

7. Стойчев Иван, Ценова политика, ИК на НБУ, С.,

8. Пехливанов Васил, Д. Гривеков, Й. Йорданов, Цени и ценова политика, ИК Галактика, Варна,92 г;

9. М.Нешков, Икономика на туристическата фирма,НБУ,1999г.

Допълнителна литература

1. Буров А. С. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг.ІМосква,”ЭКЗАМЕН”, 2005 г.

2. Люис Г. Печелившото ценообразуване, или ценообразуване водещо до печалба.-С.,”Кабри”,2004

3. Мичева Е. Пазари, цени, маркетинг.Част І: Пазарното ценообразуване–теория и практика.-С., ДФ”Полиграфически комбинат”, 1993 г.

4. Сираков С. Методи за пазарно-ценови проучвания във външната търговия.-С., 1995 г.

5. Цены и ценообразование. ЧастІІ. Практика комерческого ценообразования (под ред. В. Е.Есипова), -Санкт-Петербург, Изд-во “Питер”, 1999 г.

6. Groenewegen, John. About Double Organized Markets: Issues of Competition and Cooperation.1994.

7. Hirshleifer J, Glazer A. Price Theory and Applications (5-th edit), Prentice Hall, NY, 1992.

8. Walgenbach, Paul H. and Hanson, Ernest J. Financial Accounting an introduction. 6-th ed. San Diego. New York Chicago. Austin. Washington, D.C. London. Sydney. Tokyo. Toronto., “HBJ”, 1990.

9. Фридман, Д., Теория на цените, част 1, 2 и 3 /превод от английски/, София.

Средства за оценяване: