GEOM368 Практика: Теренно проучване на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм

Анотация:

Целта на теренното проучване на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм е студентите да проведат проучвания и на даден обект или район за целите на алтернативния туризъм, да анализират ситуацията и възможностите за неговото развитие, да предложат възможности за кандидатстване за финансиране и т.н. Посещаваните обекти или райони са в зависимост от актуалността или потенциала на мястото, проблемите, произтекли от развитието на туризъм и т.н.

По време на практиката студентите вземат активно участие в нея и след това успешно разработват самостоятелни проекти, свързани с посетения обект или район.

По време на практиката или след нейното приключване се организира семинар, на който студентите представят своите разработки и предложения на базата на посетените и проучени места.

По време на практиката се организират срещи на студентите с представители на информационни туристически центрове, представители на местната власт и др.

Частично повечето от практическите и извънаудиторните занятия или осигуряването на необходима техника се финансират чрез проекти от Фонд «Учебни програми» към МФ.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знания за дестинацията/обектите и умения за изготвяне на туристически продукти.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Няма

Средства за оценяване:

участие и покриване на изискванията на съответните практически занятия