GEOM110 Селски туризъм

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

" Курсът цели да обучи студентите в тънкостите и специфичните особености при разработване, реализиране и контрол на продуктите за селски туризъм.

" Дава необходимите знания, свързани с условията и изискванията за практикуване и предлагане на селски туризъм. Запознава студентите с поведение, гостоприемство, използване на дадености и отговорността за туристическите групи.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

ў Специфичните особености на селския туризъм.

ў Географско разпространение на региони и обекти за селски туризъм.

ў Условия и изисквания към обектите за селски туризъм.

ў Специфичните особености при разработване, реализация и контрол на продукти за селски туризъм.

ў Основни моменти при разработването на проекти за развитие на селските райони в България.

ў Основни моменти при разработването на Бизнес-планове в областта на селския туризъм.

2) могат:

" Да формират възможности за правилна оценка целесъобразността от разработването на обект за селски туризъм.

" Организация и управление на дейности, свързани със селски туризъм.

" Да разработват и/или да оценяват ефективността от програми за квалификация и преквалификация в областта на туризма.

" Да участват в разработването на планове и стратегии за регионално развитие.

" Да участват в разработването на проекти за развитие на селските райони в България.

" Да участват в разработването на Бизнес-планове в областта на селския туризъм.

" Да участват в управление на качеството на предлагани туристически продукти и услуги в сферата на селския туризъм.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература:

Записки на лектора в Мудъл.

Допълнителна литература:

1. Близнаков, А., М. Михайлов, С. Коцева, "Алтернативен туризъм", записки на лектора, ЦДО, НБУ, 2003, 57 с.

2. Костов Е., 1996 За устойчивото развитие на селския туризъм.

3. Маринов, В., 1994 Селският туризъм в България - възможности и/или илюзии. сп. "Икономика и управление на селското стопанство", бр.3-4

4. www.mzgar.government.bg

5. http://selskiturizam.start.bg/

6. http://www.ruralbulgaria.com

7. http://kras.net/

8. http://www.sainte-leocadie.fr/

9. http://www.paysenfrance.com/64-pays-basque/Ustaritz/fr/