GEOM109 Екотуризъм и защитени територии

Анотация:

Курсът цели да представи възможностите на защитените територии като обекти за екологичен туризъм. Проблематиката е актуална, тъй като България е една от първите страни, приели стратегия и план за действие по екологичен туризъм.

Цели на курса:

• да представи значението на защитените територии – като обекти за туризъм.

• да представи правното регламентиране на защитените територии като обекти за туризъм;

• да Запознае студентите с правилата за посещение на различните категории защитени територии и включването им в туристическите анимационни програми.

• да даде необходимите знания, свързани със значението на защитените територии и режимите за тяхното опазване.

• да запознае студентите с правния статут и управление на защитените територии (Закони, наредби, правилници).

• да запознае студентите с Международното законодателство в областта на защитените територии. Международни договори (Конвенции).

• да запознае студентите, чрез практики, с някои от защитените територии в България, което включва посещение на поне една защитена територия от всички категории (национален и природен парк, резерват, поддържан резерват, природна забележителност, защитена местност)

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ще знаят

• българското законодателство в областта на защитените територии (категории защитени територии, управление на защитените територии, обявяване на защитените територии, планове за управление на защитените територии и т.н.);

• правното регламентиране на защитените територии в България;

• правно регламентиране на туристическите дейности в защитените територии;

• международното законодателство в областта (Конвенции, защитени територии от ЮНЕСКО – биосферни резервати и т.н.);

• специфичните особености на продуктите за екотуризъм;

• възможностите за развитие на дестинации за екотуризъм;

• основните обекти, подходящи за развитието на този вид туризъм (защитени територии, посетителски центрове и др.);

• основните параметри за разработване на екотуристическа дестинация;

• интерпретиране на защитените територии като туристически обекти;

• източници на информация за защитените територии (институции, литература, интернет ресурси и др.)

• проблеми на защитени територии в България.

ще могат

• да разработват планове за устойчиво управление и развитие на екотуристическа дестинация;

• разработват планове, проекти и стратегии в областта на екотуризма;

• да извършват мониторинг и да правят предложения за превантивни дейности в защитените територии по отношение на туризма;

• да участват в управлението на защитени територии;

• да участват в изготвянето на екотуристически програми и продукти;

• да презентират успешно защитените територии.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Берберова Р., Записки на лектора в Мудъл, НБУ

2. Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.)

3. Закон за биологичната разнообразие, (Обн. ДВ, бр. 77/2002)

4. Сайтовете на НП Рила, НП Пирин, НП Централен Балкан

5. Сайтовете на природните паркове в България

6. Регистър на защитените територии – ИАОС

7. Министерство на околната среда и водите – Сектор Природа

Средства за оценяване:

тест, презентация

Датите за тестовете и сроковете за рефератите се обявяват в Мудъл в съответния семестър.