GEOM102 Организация и управление на международния алтернативен туризъм

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с теоретичните и практико-приложни аспекти на управлението, имащо за обект специфичните характеристики на алтернативния туризъм, в неговите национални и международни аспекти.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса ще са получили знания и умения за разработване на продуктови структури и маркетингови стратегии на алтернативни видове туризъм
Предварителни изисквания:
Нужно е студентите да имат познания по маркетинг и управление на туризма, както и на видовете алтернативен туризъм

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература:

1. Велас Ф., Бешерел Л. Международен туризъм, С., 1998.

2. Ставрев, С. Основи на мениджмънта. П., 1996.

3. Закон за туризма. Нормативни актове, ДВ

4. Kotler P, Bowen Y., Makens. Marketing for Hospitality and Tourism. N.Y., 1991

Средства за оценяване:

Курсова работа, есе /проект/