MBAM297 Административно регулиране на бизнеса

Анотация:

Курсът цели да даде теоретични и практически познания в областта на административните правила за регулиране на бизнеса в България.

Студентите могат да се ориентират в приложимите нормативни актове, както и да придобият практически умения за тяхното прилагане.

прочети още
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Преподавател(и):

гл. ас. Емилия Димитрова  д-р
гл. ас. Алена Добрева-Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти могат да:

Боравят свободно и компетентно с действащите нормативни актове, регулиращи бизнеса в България.

Да ползват успешно основните понятия и да извършват самостоятелно правни и административни действия, свързани с административни правила и процедури.


Предварителни изисквания:
НЯМА

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Теоретични основи на административното регулиране на стопанската дейност.
 2. Институционалната рамка
 3. ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВНАТА РАМКА, КОНСТАТАЦИИ, СЛАБОСТИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
 4. Регулаторни режими - лицензионни и разрешителни режими
 5. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
 6. Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол контрол върху стопанската дейност
 7. Основни принципи на по-доброто регулиране
 8. Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия
 9. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ
 10. Специални закони, регулиращи бизнеса
 11. Държавни такси
 12. Преговор и дискусия

Литература по темите:

Програма за по-добро регулиране

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/br_what_en.htm