MBAM136 Семинар:Уроците на лидера

Анотация:

• Основната цел на заключителния семинар е да анализира и изведе основни подходи за определяне на ефективен метод и мениджърско умение, структурните компоненти и специфични комплекси от личностни и функционални параметри на мениджъра и лидера, като се защитават тези от различни аспекти, но и от различни направления в бизнеса и организацията (специализациите на програмата)

• Да систематизира разнообразието и подходите от новите парадигми за лидерството

• Извеждат се акценти от теоретични източници (класически и съвременни по проблематиката), като се проследява развитието на основните идеи, концепции и тези на различни автори по изследваното явление.

• Привеждат се доказателства за практическата им значимост, като се предлагат аргументи и собствена позиция.

• Примерен обем – 8-10 стр.

прочети още
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Закономерностите на лидерството, водещите управленски практики, подходи за въздействие, екипното взаимодействие, спецификата на груповите процеси, управленските стилове и мениджърски профили.

2) могат:

• Да използват инструментариум за анализ и изследване разнообразните подходи и аспекти на лидерството; персоналните истории на успеха и организационното развитие


Предварителни изисквания:
• По основни курсове на програмата като: Психология на бизнеса, Стратегически мениджмънт

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Мениджмънт и лидерство (2008). Курсове и тематични направления за специализации към МП “Бизнес администрация” (колектив, съставител Д. Панайотов), НБУ.

2. Човешки капитал. Методология, измерения, практики (образование-мениджмънт-бизнес. (2015). (колектив, съставител Д. Панайотов), НБУ.

3. Лидерството – време е за промени (2015). (колектив, съставител Д. Панайотов), НБУ.

4. Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновациии – институции – бизнес. (2016). (колектив, съставител Д. Панайотов), НБУ

предприемачество, БЦ. „Информа Интелект“

10. Панайотов, Д. (2013, 2018).Организационно поведение Новите парадигми за човешко развитие С. НБУ

11. Panayotov, D. (2014). New Paradigms - Interactionist Perspectives of Human Behaviour in Organizations and Management. ECONOMICS 21 Interuniversity Journal Year ІV, Book 1, 52-89.

12. Pаnayotov, D. Theoretical and applicable aspects for conceptual analysis of leadership, IN: International Journal of Business and Social Science (IJBSS), Vol. 6,№11(1): November 2015, 57-63.