CREM005 Драма: композиция и сюжет

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти-магистранти, които имат интерес към драматургичното писане. Целта му е, след като запознае студентите с произхода и параметрите на жанровата форма на драмата, да изгради у тях умения за създаване на идейни проекти за писане на текстове в този жанр – сюжетни конструкции и авторски експликации. Студентите овладяват изграждането на общата структура на драмата. В курса се обсъждат пиеси от водещи български и чужди автори, анализират се авторските похвати и композиционните специфики на отделните текстове, правят се характеристики на героите тяхото поведение и др. Акцентира се върху връзката между литературен и сценичен текст.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни образци и параметри на драматургичния жанр;

2) могат:

• да проектират собствени драматургични текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• обща литературна култура;

• мотивираност за създаване на драматургични текстове.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Арто, А., Театърът и неговият двойник, С.1985.

Барт, Р., Въображението на знака, с. 1991.

Бекет, С. В очакване на Годо, С., 2003.

Брук, Питър, Избрани творби. С., 1978.

Драматургия „Аскеер” (сборници с пиеси в периода 2004/2010).

Илиев, Константин. Пиеси, С., 1997.

Йонеско, Й. Носорог. Плешивата певица и други пиеси, С., 1999.

Лукач, Д., Хаос и форми, С. 1989.

Пинтър, Харолд. Пиеси. Т. 1-2, С., 2006.

Сонди, П., Теория на модерната драма, С. 1990.

Чехов, Антон. Пиеси, С., 1981.

Средства за оценяване:

1. Диокусия.

2. Авторска експликация за написване на драматургично произведение.