LKLM034 Професията "Редактор"

Анотация:

Курсът цели да запознае теоретично и практически студентите с принципите, според които се изгражда професията на редактора.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.
доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще имат познания върху основните моменти в редакторската дейност.
Предварителни изисквания:
Познания върху литературата, придобити в бакалавърската степен на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

И. С. Кузьмичев, Е. М. Гушанская, Редактирование художественной литературы, М., 2007.

Максимов В.И. (Ред.), Стилистика и литературное редактирование: Учебник, М., 2007.

Сбитнева, А. А., Литературное редактирование. История, теория, практика, М., 2009

Средства за оценяване:

Дискусия, анализ, есе