LKLM021 Медийният текст: четене, тълкуване, писане

Анотация:

Курсът ще представи пред студентите начините на изграждане и функциониране на медийния текст. Той ще бъде съпроводен с множество практически упражнения, целящи да научат студента да изгражда медийни текстове.

Курсът има за цел практически да въведе студентите в стратегиите за изграждане на медиен текст.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: След завършване на курса студентите ще имат практически познания върху медийния текст.

2) могат: Ще могат да изграждат медийни текстове.


Предварителни изисквания:
Познания върху литературата, придобити в бакалавърската степен на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

W. J. T. Mitchell and Mark B. N. Hansen, Critical Terms for Media Studies, 2010.

John Hartley, Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts, 2011.

Douglas Kellner, Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Post-modern, 1995.

Средства за оценяване:

Писмени задачи 40 %

Устен изпит 40 %

Участие в семинари 20 %