LKLM007 Медии за литература и култура: организация и редакционен процес

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните периодичните издания, посветени на литературното и културно битие. Разглеждат се тяхната традиция и развитие през досегашната ни културна история, специфичните форми на културно и литературно присъствие в различните медийни емисии, позициите и шансовете на културните и литературните текстове на медийния пазар.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.
доц. Биляна Курташева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: какви са традициите и днешното присъствие на културните медии на медийния пазар; как и по какъв начин литературата и културата се появяват и функционират в различните медийни пространства; какви са възможностите и проблемите, свързани с нейното медийно битие.

2) могат: да се ориентират в медийния пазар и да открият онези издания, които задоволяват културните необходимости на българската публика; да потърсят възможности за публикуване на свои текстове в тях; имат представа как се структурира и как работи една културна медия, както и какви са редакционните практики и задължения на участващите в нейното списване.


Предварителни изисквания:
Добра обща култура и интерес към културните медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Коларов, Стефан Любенов, Литература, медии, творчески влияния : Документални очерци и статии, С. 2008.

Плат, Ричард, Медии и комуникации, С. 2001.

Периодика и литература, сборници, том 1-5, изд. на БАН

Средства за оценяване:

Тест, курсови работи, дискусии.