LKLM005 От манускрипта до електронната книга

Анотация:

Книгата, не просто съпътства, а е в сърцевината на човешката култура за последните хилядолетия. Нейната история от манускрипта до четеца, представя и различните цивилизационни епохи на човечеството. Естествено съществува един голям праг, отвъд който книгата става съществен фактор за създаване на нови публики, на обширни читателски аудитории – в сравнение с разпространението на знанието чрез ръкопис. Още в римската епоха са съществували форми на разпространение на „ръкописни книги“ в нещо като „книжарници“, но естествено изобретяването и производството на печатарската машина е голямата революция в областта на книгата. Както ръкописната книга, така и печатната книга обаче продължават да са скъп продукт, предназначен все пак за просветени елити. Едва в началото на 19. век. книгопечатането наистина се масовизира и книгите започват да излизат в големи тиражи, което предопределя и нови динамични форми на тяхното разпространение. Дава тласък и за съдаването на публични библиотеки, както и на големи лични библиотеки. Една нова революция в областта на книгата, е безспорно разгръщането на дигиталната ера. Днес голяма част от запазеното културно наследство, включително документални текстове, но и цели корпуси от книги и библиотеки, се дигитализират и се ползват по електронен път. Започва масовото производство всякакви други устройства, даващи пряк достъп до книги във различни пространства и времена. Всичко това безспорно променя цялостните нагласи на съвременните хора към книгата. Борят се две тенденции: за запазване на култа към печатната книга и за „освобождаването“ от нея.

Курсът „От манускрипта до ел.книга“ проследавя този сложен и продължителен процес, акцентира именно върху общите характеристики на отделните епохи, като и върху тези революции в областта на книгата.

Важен акцен в курса е ролята на средновековната книга за утвържаването на развитието на старобългарската култура. Големият специалист медиавист акад. Дмитрий Лихачов бе създал знаменитото определение за „държавата на духа“, и действително старобългарските ръкописи и книги, голямата част от които са унищожени, но все пак запазени в по-късни преписи, носят безценна информация за християнската култура в България, както и за културното битие на българската общност. Могъщ фактор за възраждането на българската национална общност през 18. и 19. век стават именно книгите.

Една от целите на курса е да представи как темата за книгата се проблематизира в самите художествени произведения. При автори като Томас Ман, Борхес, Булгаков, Вазов, Джойс… до Дан Браун и Теодора Димова. Като около съответните произведения и теми се разгръщат дискусии

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Мария Огойска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: общите характеристики на отделните периоди в развитието на „културата на книгата“

2) могат: да интерпретират художествени текстове, да съпоставят различни писателски подходи


Предварителни изисквания:
не се поставят

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Гюзелев 2014: Гюзелев, В. Т. 4 Училища, скриптории, библиотеки и знания в България 13-14 век

Джурова 1997: Джурова, А. „Въведение в славянската кодикология“, С., 1997

Джурова 1981: Джурова, А. 1000 години българска ръкописна книга., С., 1981

Иванова 2002 Иванова, Климентина. „В началото бе книгата“, С., 2002

Каждан 1973: Каждан, А.П, „Книга и писатель в Византии“, Москва, 1973

Куев 1986: К. Куев, „Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете“, С., 1986

Мангел 2004: Мангел, А. „История на четенето“, С., 2004

Мусакова 2015: Мусакова, Е. Писмо и писачи в българските ръкописи до края на 17. Век, С., 2015

Огойска 2014: Огойска, М., „Словото в светогорската живопис на Захарий Зограф“, С., 2014

Огойска 2017: Огойска, М. „Прочити върху християнския дух на българската литература“, С., 2017

Еко, Кариер 2011: Умберто Еко, Жан Клод Кариер „Това не е краят на книгите“, С., 2011

Средства за оценяване:

курсова работа

дискусии

представяне на избрана книга