LKLM004 Полът и неговите литературни канони

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с проблематиката на литературния канон от гледна точка на неговата пол/родова детерминираност. Как родът/социополът се полага в триъгълника природа - граматика – социален ред; какви са дебатите около категорията „джендър” и нейните български употреби; как тя се оказва вписана в механизмите на изграждане и утвърждаване на (не)каноничен статут в литературата... Тези въпроси ще се разглеждат въз основа на конкретни теоретически и художествени текстове, биографични казуси на жени и мъже в литературата.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Биляна Курташева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: смисловия обем и теоретичните залози на понятията пол/род и канон в литературата

.

2) могат: да анализират и интерпретират литературни текстове и тяхното съотнасяне спрямо литературния канон от гледна точка на категорията пол/род.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- познания по история и теория на литературата,

- обща хуманитарна култураФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

Бътлър, Джудит. Безпокойствата около родовия пол. София: Критика и хуманизъм, 2003

Времето на жените. Съст. П. Дамянова, Д. Камбуров, К. Мерджанска, Р. Мухарска, М. Николчина. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1997

Иригаре, Люс. Този пол, който не е един. София: Сонм, 2002

Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Съст. М. Кирова. София: Алтера, 2009

Николчина, Миглена. Родена от главата. Фабули и сюжети в женската литературна история. София: СЕМА РШ, 2002

Николчина, Миглена. Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1997

От сянката на историята: Жените в българското общество и култура. Съст. Кр. Даскалова. София: Българска група за изследвания по история на жените и пола, Дом на науките за човека и обществото, 1998

Теория през границите. Въведение в изследванията на рода. Съст. М. Кирова, К. Славова. София: Полис, 2001

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 60 %

ЕСЕ (писмен анализ на текст) 40%