LKLM002 Литературната история и литературна теория

Анотация:

Курсът „Литературната история и литературна теория“ разглежда в паралел два от основните дялове на литературознанието. Той представя границите на двата подхода към литературата – теоретическия и литературноисторическия, като разкрива, че всъщност между тях се пораждат непрекъснато различен тип взаимопрониквания, интерференции. И все пак, добре е, магистрите да познават тези граници, да могат да мислят теотерическото обособено от широкото поле на литературноисторическото. Курсът представя и множество персонални осъществявания в двете полета на значими български (от проф. Иван Шишманов, до проф. Никола Георгиев) и чуждестранни учени (от руския формалист Виктор Шкловски до Пол де Ман и Ханс Р. Яус).

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Магистрите познават и практикуват жанровите форми на Литературната история (преди всичко обзорната литературноисторическа статия) и на литературната теория (академическото есе с литературнотеоретическа тематика). Усвояват принципите на литературноисторическите подходи в класически произведения на Литературната история, като „История на новата българска литература“ на Боян Пенев, „История на френската литература“ на Гюстав Лансон, „Лирика“ и „Психологическа проза“ на Лидия Гинзбург. Магистрите са научени да формулират теми от двете области за участие в семинари и конференции за млади учени - наши и международни.
Предварителни изисквания:
Интерес към Литературната история

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Пол де Ман „Алегории на четенето“, ИК „Критика и хуманизъм“, С., 2000

Никола Георгиев „Литературна теория“, Изд. „Изток-Запад“, С., 2017

Ролан Барт „Разделението на езиците“, Изд. „Наука и изкуство“, С., 1995

Евгения Панчева, Амелия Личева, Миряна Янакиева „Теория на литературата. От Платон до постмодернизма“, Изд. „Колибри“, С., 2005

Виктор Шкловский „Теория прозы“, Москва, „Круг“, 1925

Лидия Гинзбург, „О лирике“, Ленинград, 1974

Лидия Гинзбург „О психологической прозе“, Ленинград, 1977

Ю. Тынянов „Поетика. История литературы“, Москва, 1977

Ерих Ауербах „Мимезис. Изобразяването на действителността в западноевропейската литература“, Изд. „Изток-Запад“, С., 2017

Средства за оценяване:

курсова работа, дискусия, есе