APLM346 Антропология на България

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите със съвременните изследвания на редица чуждестранни антрополози, провеждали теренна работа в България през последните две десетилетия и най-вече след 2000 г., както и да сравни тези изследвания с работата на някои български антрополози, работещи по сходни теми и проблеми и със сходен терен в България. Той се стреми да покаже как разликата в подходите на българските и чуждестранните антрополози, видима в средата на 20-ти век, постепенно се стопява, за да се стигне до взаимен обмен на идеи, методологии и проблематики между представителите на различни академични школи, работещи върху български терен.

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

проф. Румен Даскалов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- ключовите проблеми, теми и идеи и трудове от работата на български и чуждестранни антрополози, изследващи България през последните две десетилетия

- най-новите постижения в проучването на селото и града, производството и разделението на труда, икономиката, консумацията, религията, етническите групи и др. в България

2) могат:

- да сравняват подходите на антрополози - представители на различни академични школи, които работят на сходен терен
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

включена в тематичния план

Средства за оценяване:

70% писмен изпит

30% участие в дискусиите в клас