APLM308 Антропологът, теренът, текстът

Анотация:

Курсът представя антроположката проблематика чрез основното и специфично отношение на антрополога (изследователя) с терена. Представя се развитието на антропологичното конструиране на обекта на изследване –старите терени като нови обекти, както и нови обекти на изследване; социалните контексти на изследването;

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р
доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни концепции за съотношение между наблюдение и превръщането му в текст (словесен, визуален; статия, филм);

2) умеят: да конструират обект на изследване; да съотнасят създаването на антропологичния текст с контекста на изследването; да имат рефлексия за отношението обект на изследване – контекст – автор на текста за обекта;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Филми: "Кукери", "Ивайловград", Бенш",”Жерка”; "Аз съм банатчанка";"Виното", "Карнавалът" и др.;).

Антропологични изследвания 1-5. Изд. на НБУ.

Лиотар, Ж.-Фр. Постмодерната ситуация. С., 2004.

Ловци на умове 1-2. Изд. на НБУ.

Лаплантин, Фр. Въведение в антропология на живото и живота. – Антропологични изследвания, 5.

Латур, Бр. Никога не сме били модерни. С., 1999.

Латур, Бр. Животът в една лаборатория (?)

Чалъков, И. Малкият свят на голямата наука. С., 2000.

Фуко, М. Думите и нещата. С., 1988.

Abeles, M. Un ethnologue a l’Assemble. P., Odile Jakob, 2000.

Affergan, Fr. (ed.). Construire le savoir anthropologique. P., PUF, 1999.

Clifford, J., G. Marcus (ed.). Writing culture. The poetics and politics of ethnography. Berkeley, University of Chikago press, 1986.

Favret-Saada, J. Les mots, la mort, les sorts. Gallimard, 1980.

Fox, R. Recapturing Anthropology. Santa Fe, School of American Research Press, 1991.

Gupta, A., J. Ferguson (ed.). Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science. Berkeley, University of California Press, 1997.

Kilani, M. L’invention de l’Autre. Essais sur le discourse anthropologique. Lausanne, Payot, 1994.

Laplantine. Introduction a une anthropologie du sensible. P., 2005.

Perrot, M., M. de la Soudiere (eds.). L’ecriture des sciences de l’homme. Communications N: 58, P., Seuil.

Wolcott, H. F. The Art of Fieldwork. Alta Mira Press, Maryland, 1995.

Средства за оценяване:

Задачи

• Представяне на "случай" - по свободно избрана тема (обем 9000 знака): Места на паметта в града (мавзолеят, улицата и нейните имена, паметници, музеи...); Социалистическото наследство; Младежки култури; Гетата в града - социални, икономически, етнически; Етничното в града.

• Текст разсъждения по тема (обем 9000 знака):