APLM136 Теренна антропология

Анотация:

• Цел на курса е да систематизира и разшири познанията на студентите за методите на теренната антропология, която е същностна част от компетенциите на антрополога. Обхващат се трите основни стъпки на теренното изследване: подготовка и планиране; методи за събиране на информацията; интерпретиране на информацията.

• Курсът е насочен към усвояване на практически умения за подготовка и планиране на теренно изследване, за събиране на информация, за обработване, архивизиране и представяне пред различна аудитория на събрания материал, за анализирането му.

• Курсът има за цел да развие и разшири самостоятелната изследователска работа на студентите и включва краткосрочен практически тренинг (теренна работа, обработка и дешифриране на записан материал, представяне на теренни наблюдения).

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните методи и подходи на теренно антропологическо изследване.

• Основни публикации, свързани с развитието на теренната антроположка работа.

• Етапите на планиране, подготовка, реализация и представяне на теренно антропологическо изследване.

2) могат:

• Да планират, организират, провеждат теренно антропологическо изследване и да обработват и представят публично резултатите от него.

• Да разработват самостоятелни изследователски проекти.

• Да организират теренно изследване, свързано с разработването на дипломната им работа.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна литература:

"Ловци на умове", том 4, София, НБУ, 2011

И.Бокова (съст.) Автобиографичният подход. Български фолклор, №6, 1996

В.Гарнизов. Група на терен, терен в групата. Екипът като инструмент в теренното антропологическо изследване – Антропологични изследвания, том 4, НБУ, 2003, 171-192

М.Елчинова. Предизвикателствата на включеното наблюдение – В: Ловци на умове, НБУ, 2001, 150-163

Х.Александров. Родството – начин на употреба в едно село - Антропологични изследвания, том 1, НБУ, 2000, 161-178

И.Бокова. Град в преход: културата като ресурс - Антропологични изследвания, том 6, НБУ, 2005,171-188

П.Бочков, О.Тодоров (съст.). Ловци на умове. С., 2002

М.Елчинова, О.Тодоров (съст.). Ловци на умове – ІІ. С., 2003

М.Елчинова, П.Бочков, И.Тодорова-Пиргова (съст.). Език – Дискурс – Култура. Български фолклор, №3, 1993

Т.Ив.Живков. Увод в етнологията. Пловдив: Издателство на ПУ, 2000

П.Скалник. Повторно изследване на Долни Ровен: едно съчетание на антропология и социология в селските райони на Бохемия в началото на ХХІ век - Антропологични изследвания, том 4, НБУ, 2003, 159-170M.Agar. The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography. San Diego: Academic Press, 1996

American Anthropological Association. Code of Ethics of the American Anthropological Association. http://www.ameranthassn.org/ethcode.htm, 1997

N.Denzin and Y.Lincoln (eds.). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks& Sage Publications, 1994

R.Behar. The Vulnerable Observer: Anthropology that Breaks Your Heart. Boston:Beacon Press, 1996

D.Bell, P.Caplan, and W.J.Karim (eds.). Gendered Fields: Women, Men and Ethnography. London:Routledge, 1993

P.Bock. Culture Shock: A Reader in Modern Cultural Anthropology. New York:Knopf, 1970

H.Russell Bernard. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Walnut Creak:AltaMira Press, 1994

H. Russell Bernard (ed.). Handbook of Methods in Cultural Anthropology. AltamiraPress, Walnut Creel-London-New Delhi, 1998

P.Skalnik. Anthropological Re-studies – In Skalnik (ed). The Anthropology of Europe: Teaching and Research. Prague, 2004

Х.Александров. Родството – начин на употреба в едно село - Антропологични изследвания, том 1, НБУ, 2000, 161-178

И.Бокова (съст.) Автобиографичният подход. Български фолклор, №6, 1996

И.Бокова. Град в преход: културата като ресурс - Антропологични изследвания, том 6, НБУ, 2005,171-188

П.Бочков, О.Тодоров (съст.). Ловци на умове. С., 2002

В.Гарнизов. Група на терен, терен в групата. Екипът като инструмент в теренното антропологическо изследване – Антропологични изследвания, том 4, НБУ, 2003, 171-192

М.Елчинова. Предизвикателствата на включеното наблюдение – В: Ловци на умове, НБУ, 2001, 150-163

М.Елчинова, О.Тодоров (съст.). Ловци на умове – ІІ. С., 2003

М.Елчинова, П.Бочков, И.Тодорова-Пиргова (съст.). Език – Дискурс – Култура. Български фолклор, №3, 1993

Т.Ив.Живков. Увод в етнологията. Пловдив: Издателство на ПУ, 2000

П.Скалник. Повторно изследване на Долни Ровен: едно съчетание на антропология и социология в селските райони на Бохемия в началото на ХХІ век - Антропологични изследвания, том 4, НБУ, 2003, 159-170

Средства за оценяване:

1. Подготвяне на въпросник за интервю по зададена тема

2. Записване на интервюта

3. Записване и анализ на автобиографичен разказ

4. Тест