APLM202 Пол и социални роли

Анотация:

Културна и социална антропология

Преподавател(и):

проф. Пламен Бочков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят:

- различни възгледи за социалното конструиране на пола;

- теории за символното възприемане и осмисляне на сексуалната идентичност;

- примери на символизация на междуполовите отношения в различни култури.

2. Могат:

- да възпроизведат основните тези за социалното възприемане на пола;

- да анализират научни текстове в тази област;

- да анализират конкретни културни ситуации, примери, отношения.


Предварителни изисквания:
уводни и въвеждащи курсове по социална антропология и социология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

М.Елчинова. Жената на Балканите между традиция и модерност: роли, статус, ценности. – В: Тя на Балканите. Благоевград, 2001.

А.Пашова. “Раят на жената е на мъжа в папуците” (Ислям и традиция – отношенията между половете в жизнените светове на българи мюсюлмани от 30-те години на XX век).- В: Тя на Балканите. 95-113.

Д.Колева. Мъжки работи, женски истории: проблематичността на опита и гледната точка на жените през погледа на устната история. – В: Тя на Балканите. 254-260.

Р.Гаврилова. Жени в градовете, деца в селата. – В: Тя на Балканите. 261-266.

М.Митерауер. Полови роли и половоспецифично разделение на труда в историята на Югоизточна Европа. – В: Тя на Балканите. 275-282.

П.Бочков. Пол и социални роли в селищната общност. – В: Локални общности.Т.1. Съст.Ир.Бокова, С., 2000.

П.Бочков. Етнични образи на мъжкото и женското: власт и компетентност. – Български фолклор, 1999, кн.4, 36-43.

П.Бочков. Механата в епоса – мъжкото и женското пространство. – Български фолклор, 1998, кн.4.

И.Тодорова-Пиргова. Властта на “тайното знание” в нейната културно-антропологична интерпретация. – Български фолклор, 1994, кн.2, 30-39.

И.Тодорова-Пиргова. Личностни измерения на културата (Разсъждения върху една среща с баячка от Разградско). – Български фолклор, 1993, кн.3, 32-50.

М.Мийд. Жителите на остров Самоа. – В: АВС на етнологията.- С., 1999.

А.Гуревич.Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства. М., 1990.

А.Гуревич.Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.

М.Бахтин. Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на средновековието и Ренесанса. С., 1978.

Етнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб, 1991.

З.Фройд. Женската природа. - В: Въведение в психоанализата. С.,1990;

И.Кант. За характера на пола. - В: Антропология от прагматично гледище. С., 1992.

Shery Orthner and Harriet Whitehead (eds.) Sexual Meanings: The Cultural Construction of Gender and Sexuality. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981.

Henrieta L. Moore. Feminism and Anthropolodgy. Polity Press, Cambridge, 1988.

G.I.Peterson, S.B.Kaisler, P.A.Goldberg. Evaluation of the performance of women as a function of ther sex, achievment and personal history. - Journal of Pers. and Soc. Psychology. 1971, Vol.19;

J.E.Hunter.Images of Women. - Journal of Soc. Issues, 1976, Vol.32; C.Huici. The individual and social functions of sex role stereotypes.- In: H.Tajfel (eds.). The Social dimension. Vol.2, Cambridge, Paris, 1984;

D.N.Rubble, T.L.Rubble. Sex Stereotypes. - In: A.G.Miller (ed.) In the eye of the beholder, contemporary issues in stereotyping. NY, 1982;

B.S.Wollston, V.E.O Leary. Sex makes a difference: differen cial perceptions of women and men. - Rew. of Pers. and Soc. Psychol., 1981, Vol.2;

A.Oakley. Sex, Gender and Society , London, 1972;

J.Bamberger. The mith of matriarchy: why men rule in primitive society. - In: M.Rosaldo and L.Lampher (eds). Women, Culture and Society, Stanford University Press, 1974;

M.Douglas. Purity and Danger, Routledge and Kegan Paul, London, 1966; C.Maccormack and M.Strattern (eds.), Nature, Culture and Gender, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1980.

Средства за оценяване:

• Участие с доклад – 50%

• Реферат/есе – 50%