MUSM544 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) І част

Анотация:

Курсът е част от цяла нова програма, която има за цел да изгради знания и умения в жанра на мюзикъла като водещо изкуство в световната музикално-сценична практика на ХХ век и съвременността. Курсът се състои от 90 академични часа, разположени в един семестър. Работи се върху вокалната техника на певците, както и върху техника на сценичния говор.

Основни цели на курса са:

?Да научи студентите на аналитичен подход към поставените им практически задачи в сферата на музикалния театър.

?Да изгради вокална и актьорска техника в мюзикъл и различните разновидности на жанра, съчетано с практическото ? приложение.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
почетен професор Етиен Леви  д-р
 Наталия Афеян  д-р
гл. ас. Нели Маринкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти познават:

?Основните практически аспекти на работата в жанра мюзикъл.

?Основните аспекти на аналитичния подход към изпълнението му.

?Общото и различното в характеристиките и същността на конкретната изпълнителска задача.

?

2) могат:

?Да формулират основни характеристики на сценичната реализация на мюзикъла в различните етапи от еволюцията му и в различните културално-езикови зони..

?Да очертаят собствен план за работа над определена роля от мюзикъл.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Бакалавърска степен;

Музикална грамотност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Задаване на индивидуални цели в рамките на семестъра
 2. Подбор на концертен материал - мюзикъл
 3. Дихателни и вокални упражнения с фокус върху контрола на дишането и фонацията и подготовка на зададения репертоар
 4. Вокални упражнения с фокус върху прецизиране на интонацията и подготовка на зададения репертоар
 5. Вокални упражнения с фокус върху прецизиране на интонацията и подготовка на зададения репертоар
 6. Вокални специфики в жанра мюзикъл
 7. Интерпретация срещу имитация
 8. Запознаване със сюжетния контекст на зададения мюзикълен репертоар и преосмисляне на вокалното изпълнение през конкретиката на текста
 9. Планиране на вокалното изпълнение като сцена от сюжетната линия. Подготовка за театрално-сценичната реализация
 10. Подготовка за театрално-сценичната реализация на вокалното изпълнение
 11. Подготовка за театрално-сценичната реализация на вокалното изпълнение
 12. Колоквиум
 13. Обзор на постигнатите цели в рамките на семестъра и репетиции за концерт
 14. Репетиции за концерт
 15. Концерт с репертоар мюзикъл

Литература по темите:

Азриел, А. Джаз. Анализи и аспекти. С., 1982

Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева. Български музикален театър1890 – 2010. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Том ІV. Рецензии, отзиви, коментари. С., Гея-Либрис, ИИИзк. БАН, 2015.

Гонда, Я. Джазът – история, теория, практика. С., 1975

Гридли, М. Стилове в джаза. С., 1982

Занднер, В. Рок музиката. С., 1982

Кампус, Э. О мюзикле. Л., 1983

Каракостова, Румяна. Идеята „държавен музикален театър“ и проекцията й в националния репертоар до края на ХХ век . София: Марс, 2012

Конов, Я.: История и драматургия на американския мюзикъл (учебно помагало за студенти от специалността музикален театър във Факултета по изкуства на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград), 2009

Кудинова, Т. От водевиля до мюзикла. М., 1982

Нейков, Р. Музикалният театър на Курт Вайл. С., 2000

Оукли, Дж. Дяволската музика. История на блуса. С., 1987.

Петева, К. (съставител) Бродуей. Хитове и провали. С., 1992

Петева, К. (съставител) Театрален Лондон: Хитове и провали. С., 1997

Рупчев, Й. Изборът на Рупи (азбучен справочник в ІІІ тома) ИГ Селена, 1999

Рупчев, Й. Хайнц Петер Хофман. АБВ на Попмузиката. ДИ Музика, 1988

Ханиш, М. За пеенето в дъжда. С., 1985.

Bordman, Geralda, Ernest Harburg. American Musical Theater. Oxf. 1992

Ganzel, Kurt. Musicals. The complete illustrated story of the World’s most popular live entertainment. Carlton Books Limited 2001

Green, Stanley. Encyclopaedia of the Musical Film. Cop.1981

Green, Stanley. The World of Musical Comedy. San Diego. A.S. Barnes, 1980

Kislan, R. The Musical. A Look at the American Musical Theater, by Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 1980

Средства за оценяване:

Практически изпит