MUSM541 Произношение на английски език във вокалната работа

Анотация:

Английският език е езикът, на който се изпълнява по-голямата част от световния репертоар в жанра музикален театър (мюзикъл).

В течение на курса студентите се обучават на произношението във вокалния и говорния английски език, както и на IPA

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти познават правилата на английското произношение, както и особеностите на фонетичното им приложение.

Те ще могат да ги използват въввокалната практика и в сценичния говор.
Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен;

Музикална грамотност;

Поне базисно владеене на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Johnston, A. English Diction for Singers

Rodenburg, P. The Right to Speak

Rodenburg, P. The Second Circle

Средства за оценяване:

Практически изпит и/или концертно изпълнение