MUSM029 Семинар: Музикология I част

Анотация:

• Курсът коментира проблемни, по-общи или конкретни теми от развитието на музикалната история и теория, естетика, интерпретация, музикални технологии и други.

• Овладяването на различни знания насочват интереса на студентите към различни области в музикалното изкуство като творчество, интерпретация и оценъчност, предоставят богата информация за музиката и нейните творчески, изпълнителски и слушателски рефлексии.

• Целта на обучението е, въз основа на богат словесен, визуален и звуков материал, чрез атрактивни подходи, да се коментират различни теми, които не повтарят, а допълват знанията, заложени в процеса на цялостното обучение на студентите.

• Курсът цели да провокира интереса и да насочи студентите и към активно разбиране на музиката и изкуството като цяло.

• Курсът изисква активност от страна на студентите и участие в дискусиите в организираните редовни семинари на департамент „Музика” – „Музикални субхоризонти”, постоянни семинари на гостуващи водещи имена в музикалното изкуство и др.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• епохи и особености в историческото развитие на музикалното изкуство в контекста на общоисторичното и общокултурното развитие

• основни стилови и жанрови направления, автори, основни творби

• основна музикална терминология, свързана с разглежданата проблематика

• анализ на музикални творби, осъществен чрез слушане на музика и разглеждане на нотни текстове

• да слушат активно и с професионално-аналитично отношение музика.

2) могат:

• да формулират основни характеристики на музикалното изкуство

• да формулират основните стилови и жанрови направления и техните исторически и социално обществени и културни контексти

• да познават композитори и интерпретатори, основни заглавия в музикалната литература

• да формулират професионално насочени специфики в конкретни области на музикалното изкуство

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени професионално-аналитични навици


Предварителни изисквания:
• Да имат бакалавърска степен.

• Да имат основни музикалноисторически, музикалнотеоретични и музикалнотерминологични познания.

• Курсът може да бъде посещаван и от студенти немузиканти с интереси в областта на музикалната история.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Конкретизира се ежегодно.

Литература по темите:

Основно по темата "музикология":

Конов, Явор, автор и съставител, семинари, на: yavorkonov.alle.bg

Михелс, У.: Атлас Музика (в 2 тома), превод П. Куюмджиева, Пловдив, Летера, 2000

Beard, David, Kenneth Gloag, Musicology – the key concepts, Routledge, London and New York, 2005

Classical music, General Editor John Burrows, DK Eyewitness Companions, Dorling Kindersley Limited, 80 Strand, London WC2R ORL Penguin Group, 2005

Garaz, Oleg: The Science Of Musicology: Definition, Identity, Typologies And Evolutions, 2017 https://www.academia.edu/45168669/The_Science_Of_Musicology_Definition_Identity_Typologies_And_Evolutions

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1977

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik. Tafeln und Texte, Band 2, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1985

Musicology https://en.wikipedia.org/wiki/Musicology

Musicology https://www.britannica.com/art/musicology

The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

Материали в Moodle.

Конкретно във връзка с всяка тема.

Средства за оценяване:

Писмено или устно рефериране на посетени семинари - минимум 2 за семестър. По изключение може да се "посетят" и семинари в интернет.

Принципно, оценяването се осреднява, но събеседването може да се окаже решаващо.