BEHM321 Динамично интервю

Анотация:

Този курс си поставя за задача да развие умения и достатъчен набор от знания у студенти, изучаващи помагащи професии (клинична социална работа, психологическо консултиране в училище, фамилна и брачна терапия) да осмислят материала от всекидневната си професионална практика в светлината на обектните отношения, които този материал разкрива.

Авторите предлагат възглед за всекидневието на помагащите професионалисти като за резултат от играта на междуличностните страсти (градивни и разрушителни) и обсъждат значението на това мислене за клиничната практика, организарането на услугите и практикуването на професионалните и организационни роли в сферата на помагането.

? Курсът подготвя студентите да обсъждат опита от взаимоотношенията си с индивиди и (в малка степен) със системи от гледна точка на теорията на обектните отношения.

? Курсът запознава участниците с теориите на трима от авторите, разработили основните постановки в школата на обектните отношения: Феърбейрн, Мелани Клайн, Доналд Уиникът.

? Представят се някои от последиците от този тип мислене за по-широката сфера на помагащите професии (напр. социалната работа, психологическото консултиране в училище, фамилното консултиране и терапия, организационното развитие): Джоел Кантър, Харълд Борис, Изабел Мензис-Лит.

Методи на преподаване

? Обсъждане на текстове.

? Дискусия и анализ на казуси от личния и професионален опит.

? Работа с филмов материал, литературни и др. художествени произведения.

? Запознаване с биографични източници и др.

Самостоятелна подготовка

? Очаква се студентите да се подготвят за семинарните занятия чрез:

? Запознаване с текстове на български и английски език.

? Писмен преглед на статии и представянето им в групата.

? Работа по практически задачи.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

доц. Златка Михова  д-р
ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:

Умения, които ще се придобият

? Умения за мислене и анализ на ситуации и интеракции от гледна точка на теорията на обектните отношения.

? Умения за ползване и работа с текстове по конкретни проблеми от практиката.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са преминали през обучение по психодинамични теории.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Клайн, М., Любов, завист, благодарност. София, Лик, 2002.

• Уиникът, Д., Игра и реалност, София, ЛИК, 2000.

• Уиникът, Д., Детето, семейството и външния свят, София, ЛИК, 2002.

• Фройд З., Отвъд принципа на удоволствието, Наука и изкуство, София, 1992.

• Boris, H. (1986) The "Other" Breast—Greed, Envy, Spite and Revenge. Contemp. Psychoanal., 22:45-59.

• Boris, H. (1991) Black Milk—Unconscious Envy I. Contemp. Psychoanal., 27:110-147.

• Boris, H. (1992) Fears of Difference—more of the Same—Early Envy: Part II. Contemp. Psychoanal., 28:228-250.

• Boris, H. (1992) The Equalizing Eye—Unconscious Envy: III. Contemp. Psychoanal., 28:572-593.

• Fairbairn, W.R.D., (1944) Endopsychic Structure Considered in Terms of Object-Relationships. Int. J. Psycho-Anal., 25:70-92.

• Kanter, J., The Untold Story of Donald and Clare Winnicott: How Social Work Influenced Modern Psychoanalysis, Clinical Social Work Journal, 28(3), Fall 2000, 245-261

• Kanter, J., Beyond Psychotherapy:

Therapeutic Relationships in Community Care, Smith College Studies in Social Work, Vol. 70 (3), June 2000, pp. 397-426.

Средства за оценяване:

? Присъствие на семинарните занятия – 25% от оценката.

? Подготовка на домашните задания – 25% от оценката.

? Участие в дискусиите – 25% от оценката.

? Оценка от заключителното есе – 25% от оценката.