ADMM954 Комитология. Процедури за взимане на решения в ЕС

Анотация:

Курсът представя и анализира основни концепции и практики в следните проблемни области:

1. Основни договори и принципи на ЕС.

2. Функции и правомощия на институциите на ЕС при взимането на решения и връзки с институциите на държавите – членки.

3. Процедури на подготовка за взимане на решения и помощни органи. Комитология.

4. Процеси на взимане на решения.

Цели на курса:

1. Да формира у студентите знания в областта на процесите за взимане на решения и участващите институции на ЕС.

прочети още
Публичен мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Придобиват знания:

• За правната база, структурата, функциите и основните процедури на институциите на ЕС;

• За връзките между институциите и процесите на взимане на решения;

• Получават аналитична информация за процеса на изграждане на публичната администрация в ЕС;

• Запознават се с ролята на администрацията в европейския процес на публичните политики.

2) могат:

• Студентите могат да се ориентират в структурата на ЕС и функциите на институциите;

• Студентите придобиват умения за работа в публичната администрация на европейско и на национално равнище.


Предварителни изисквания:
• Основи на ПА

• Общи познания за историята на ЕС и интеграционните процесиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Gueguen, D., Rosberg, C., Comitology and other committees and expert groups; The hidden power of the EU: finally a clear explanation. European Public Affairs Series. -Europe Information Service, 2004

2. Томов К., Преслвски К., Симеонов К., Станева Ж., Велева З., „Ръководтво за участие в работата на институциите на Европейския съюз” Институт по публична администрация и европейска интеграция. -София 2007

3. Благоева-Хазърбасанова, Елена. Европейското измерение в образованието и културата – политики и управление, Авангард Прима, С. 2017

4. Юлияна Гълъбинова.Европейските региони – формално следване на номенклатурата или използване на възможностите за сближаване. НБУ, София, 2015

5. Попова, Ж. “Право на Европейския съюз”. Издателство „Европейски институт”. -София, 2009

7. Електронно помагало - Институции на ЕС, 2010. Достъпно на: dadalos-europe.org/bg/grundkurs_4.htm

8. Ван Гервен, Валтер, Европейският съюз. Политическа общност от държави и народи, ЛИК, С. 2007.

9. Коларова Р., Сравнително Европейско управление, С. 2009

10. Пиндър, Джон. Европейския съюз, 2011

11. Свободи за движение в Европейския съюз. Орлин Борисов, Татяна Хубенова, Мария Костова, УИ "Св. Климент Охридски", 2012

12. Интернет източници:

13. www.europe.bg

14. www.euaffairs.government.bg