CRIM107 Юридическа психология

Анотация:

Курсът по Юридическа психология разглежда следните основни тематични области:

• основи на психология на разпита

• психологически аспекти на процесуално-следствените действия

• психология на вземането на решение в процеса на правораздаване

• психологически методи за анализ на поведението

• психология на комуникацията в процеса на правораздаване

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р
проф. Калин Гайдаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• психология на процесуално-следствените действия

• психология на комуникацията в юрисдикцията

2) могат:

• да анализират основни аспекти на поведението на участниците

• да прилагат основни психологически параметри на служебната комуникация


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• базисни знания в областта на хуманитарните и социални науки

• професионален или личен интерес към изучаваната проблематика

• мотивация за повишаване на знанията в областтаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Бърг, Б., Дж. Хорган (2001). Криминалистика. С.,ИК Труд.

• Екман, П. (2011). Излъжи ме, ако можеш. С., Жануа

• Инбау, Ф. и др. (2008). Полицейски разпити и признания. Техниката Рийд. С., Софи-Р.

• Чалдини, Р. (2010). Влиянието. Психология на убеждаването. С., Изток-Запад

• Hess, A., Weiner, I. (eds.) (2005). The Handbook of Forensic Psychology. Wiley

Средства за оценяване:

тест за проверка на знания

писмени задачи