CRIM106 Пенитенциарно право

Анотация:

• Курсът запознава студентите с държавната дейност по изпълнението на наказания,наложени заради извършено престъпление.

• Курсът Пенитенциарно право цели да формира у студентите теоретични знания в областта на изпълнението на наказанията и умения за тяхното прилагане към практически казуси.

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността

Преподавател(и):

проф. Веселин Вучков  д-р
 Ана Филибева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-Нормативно установените положения във връзка с изпълнението на наложените наказания;

-Особеностите при изпълнението на различните видове наказания;

-Компетентността на органите по изпълнение на наказанието.

2) могат:

-Работят с нормативните актове във връзка с изпълнението на наказанията;

-да откриват и анализират съотносима съдебна практика;

-да решават практически казуси


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Пенитенциарно право – предмет, задачи, система, развитие и източници 2. Органи по изпълнението на наказанията 3. Лишаване от свобода - същност и цели. 4. Места за изпълнение на наказанието лишаване от свобода. Режим на изтърпяване. 5. Правно положение на лишените от свобода. Поправително въздействие върху осъдените на лишаване от свобода 6. Правен режим на засилените предпазни мерки и на употребата на сила, помощни средства и оръжие в местата за лишаване от свобода 7. Особености при изпълнението на наказанието доживотен затвор и доживотен затвор без замяна 8. Освобождаване от местата за лишаване от свобода 9. Пробация – същност и цели, видове пробационни мерки и особености на изпълнението им. 10. Особености на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции в Европейския съюз 11. Особености при изпълнението на конфискация на налично имущество и глоба. 12. Изпълнение на наказанията, свързани с лишаване от права и обществено порицание 13. Особености при изпълнението на наказанията, наложени на непълнолетни лица и военнослужещи 14. Международно сътрудничество при изпълнението на наказанията.

Литература по темите:

Трайков, Здравко. Наказателно-изпълнително право, Албатрос, 2007.

Международни стандарти за третиране на лишените от свобода: Наръчник за служители в пенитенциарните учреждения. София , Български хелзински комитет, 2003;

Минев, П. Привеждане на присъдите в изпълнение. Кумулация. Европейска заповед за арест и екстрадиция. С., Фенея, 2012.

Средства за оценяване:

Форми на текущо оценяване:

-тест

-участие в дискусия

Форми на финален изпит:

-тест

-устен изпит