CRIM102 Виктимология и антивиктимогенни политики

Анотация:

Лекционният курс е посветен на възникването, развитието и институ-циализирането на виктимологията като теорията за жертвите на престъпността, съществуваща в рамките на криминологията. В него се представят основните категории на теорията: жертвата на престъплението; личността на престъпника; виктимизацията; виктимната ситуация; антивиктимогенните политики.

Обстойно се разглеждат също и виктимологичната типология, методите за изследване на личността във виктимологията и на виктимизацията. Особено внимание се отделя и на същността и основните характеристики на виктимната ситуация, на антивиктимогенната политика, респ. на стратегиите за превенция и контрол на виктимизацията, както и на правната защита на жертвите.

Целта на курса е да се предостави на студентите необходимия обем от знания за същността и съдържанието на теорията за жертвите на престъп-ността в контекста на антивиктимогенните политики.

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р
ас. Галина Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността и съдържанието на основните категории на виктимологията;

• основните методи за изследване на личността във виктимологията и на виктимизацията;

• същността и съдържанието на стратегиите за превенция и контрол на виктимизацията.

2) могат:

• да разграничават и прилагат отделните методи за изследване на личността във виктимологията и на виктимизацията;

• да анализират националните антивиктимогенни политики и предлагат аргументирани виждания за подобряването им.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

от областта на теоретичните и практико-приложните аспекти на философията, социологията, криминологията наказателното и наказателно-процесуалното право, психологията, националната сигурност, полицейски, специалности.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Айдаров, Й. Криминология (четвърто допълнено издание.). С., 2012.

2. Каракашев, В., Г. Георгиев, П. Цанков. Криминология, Варна, 1995.

3. Станков, Б. Виктимология. Варна, 2001.

4. Станков, Б. Криминология. Теоретични основи. Варна, 2003.

5. Станков, Б. Криминология. Видове престъпност. Варна, 2003.

6.Strengthening Judical Cooperarion to Protect Victims of Crime: Handbook. SUPERIOR COUNCIL OF MAGISTRACY OF ROMANIA

* * *

6. Декларация на ООН за основните принципи на правосъдие за жертвите на престъпността и злоупотребата с власт (приета от Общото събрание на ООН с Резолюция 40/34 от 29 ноември1985 г.)

7. Жертви на престъпността и злоупотребата с власт (документ, приет на 24 май 1990 г на 13-тата пленарна сесия на Икономическия и социален съвет на ООН)

8. Конвенция на Съвета на Европа за обезщетяване на пострадали от насилствени престъпления (приета в Страсбург на 24 ноември 1983 г., в сила от 1 юни 1990 г., публикувана с Указ № 90-447 от 29 май 1990 г.)

9. Директива 2004/80/ЕС на Съвета относно обезщетението на жертвите на престъпления (приета на 29 април 2004 г.)

10. Препоръка R (85) 11 на Съвета на министрите на страните-членки за положението на жертвата в наказателноправните процедури (приета на 28 юни 1985 г.)

11. Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета на ЕС относно правното положение на пострадалите от престъпления в наказателния процес (прието на 15 март 2001 г.)

Средства за оценяване:

тест за проверка на знания-I

тест да проверка на знания-II