CRIM101 Криминология (обща част)

Анотация:

Самостоятелна работа може да бъде посветена на някои от аспектите на основните въпроси от предмета на криминологията, изучавани в лекционния курс. При това е необходимо тя да се разработва от позициите на съвременното криминологично познание, а където се налага – да се открояват историческите аспекти на това познание, касаещи избраната тема. Високо се оценява виждането на студентите за възможностите за практическото приложение на изследвания теоретичен въпрос.

Целта на самостоятелна работа е студентите да разширят знанията си по определен теоретичен въпрос чрез търсене и ползване на литературни източници, извън препоръчаните за лекционния курс, както и да покажат своите умения сами да разработят и защитят конкретна теза.

Студентите имат свобода на избор на темата на самостоятелна работа, но е препоръчително това да се реализира след консултация с преподавателя. Успешното разработване на работата предполага отлично познаване на лекционния материал и ползване на възможно повече литературни източници, вкл. чуждестранни.

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността

Преподавател(и):

доц. Васил Янарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността, съдържанието и количествено-качествените характеристики на престъпността, нейната детерминираност, личността на престъпника и механизма на индивидуалното престъпно поведение;

• превенцията на престъпността, нейните субекти, обекти и организация, и формирането на наказателната политика на държавата.

2) могат:

• да разработват даден теоретико-приложен криминологичен въпрос чрез търсене и ползване на литературни източници, извън препоръчаните за лекционния курс;

• придобиват умения сами да разработват и защитават конкретна теза.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

от областта на теоретичните и практико-приложните аспекти на философията, социологията, психологията и най-вече от лекционния курс по криминология (обща част) за престъпността като иманентна характеристика на обществото и за организацията за борба с нея.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Айдаров, Й. Криминология (четвърто допълнено издание). С., 2012.

2. Бояджиева, Ю. Полицейска криминална статистика (методология и организация). С., „НИКК-МВР”, 2005.

3. Криминология (на руски език). Авторски колектив, под общата редакция на А.И.Долгова, М., 2005.

4. Станков, Б. Криминология. Теоретични основи. Варна, 2011.

Средства за оценяване:

Крайната оценка се формира от:

- оценка на самостоятелната работа;

- представяне и защита на работата.