MUSM409 Practice: Individual Performance, Part 1

Annotation:

?Самостоятелна изпълнителска работа е курс в който студентите изявяват публично придобитите практически умения във връзка с тяхната специалност в програма "Музика".

?Изграждат умения за интерпретация на музика разнообразна в жанрово-стилово отношение.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Prof. Etien Levi
Natalya Afeyan, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

?Студентите придобиват сценични навици и поведение, необходими в тяхната практическа, творческа и сценична дейност
Prerequisites:
?Да притежават необходимите умения, позволяващи на студентите успешна сценична изява в ансамбъл или солово изпълнение

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Practice, practicum

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

Всяка релевантна литература на български или друг език

Assessment:

Формирането на оценката е комплексно, въз основа на: практически задачи - практическа разработка, концертни изяви (концертно представяне на студента в минимум три концертни изяви от имено на НБУ). В края на семестъра всеки студент трябва да представи на електронен носител / за архив/ доказателствен материал от концертните си участия - снимки, афиши, аудио или видео.