MBAM125 Проект: Стратегическо мислене и управленски решения

Анотация:

• Формирането на успешна стратегия в бизнеса изисква правилен избор на концептуална схема и подреждане на основните въпроси по такъв начин, че всеки един от тях да се модифицира в зависимост от спецификата на организацията, фирмата, компанията. Затова основната задача в този аспект е свързана със ситематизирането на опорните точки за анализ на конкретна фирма по релацията: място на пазара, приоритетни инвестиции, линия на конкурентоспособно поведение, алтернативи в пазарната позиция, избор на движеща сила, измерение на производствената дейност, реакция на клиенти, формиране на стратегията.

• Изследването на конкурентоспособността като ключов проблем в бизнеса, предполага извеждането на такива показатели, които влияят позитивно или негативно на организацията. Затова основна задача в тази посока е приложението на тест от типа на полярните профили (семантичен диференциален метод), съставени от цяла поредица двойка антоними и значими характеристики за преценяваното явление (продукт, услуга, организация) по 7-степенна скала, т.е. тест с 30 индикатора по избор.

• Решаването на всеки управленски проблем изисква не само проявата на индивидуалната интуиция на мениджъра, но и значителни колективни усилия за определяне на неговата същност, специфика и възможности за развитие на основата на издигнати алтернативи и мнения. Затова от особено значение е използването на групови методи и форми за анализ, които създават условия за максимално разгръщане на еврестичния компонент в обсъжданията. В тази посока основна цел е използването в практикума на т.нар. “методи на мозъчната атака” – метод на четирите стъпки, метод на издигнатите алтернативи, метод “обмен на информация”, метод “за-против”, метод на “по-специални знания”.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните елементи на концептуалната схема за стратегическо мислене в разнообразни ситуации и различни етапи от развитието на конкретна организация.

2) могат:

• Да прилагат и защитават приложената “схема” и избор на конкретен метод за решаване на управленски задачи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По основните курсове на програмата като: Психология на бизнеса, Организационно поведение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Голман Д., Емоционална интелигентност, С., 2000.

2. Панайотов Д., Психология на бизнеса, С., 2001, 6, 8, 11, НБУ (практикум 1 към първа тема от учебника)

3. Рамчев К., Психология на управлението, С., 2002.

4. Стърнбърг Р., Успешната интелигентност, С., 2002.

5. Хикман К., Силва М., Съвършенството като цел, С., 1991.

6. Badaracco J., Leading quietly: an unorthodox guide to doing the right thing – Boston: Harvard Business School Press, 2002.

7. Becker Br. at all, The HR scorecard: linkingpeople, stategy, and performance - Boston: Harvard Business School Press, 2001.

8. Herrnstein R. J., Nickerson R. S., Sanchez M., Swets J. A., Teaching thinking skills, American Psychologist, 1986.

9. McKeachie W. J., Update: Teaching thinking. In D. J. Stroup and R. Allen (Eds.), Critical thinking: A collection of readings, Dubuque, IA: Brown, 1992.

10. Moore B. N., Parker R., Critical thinking (4th ed.), Mountain View, CA: Mayfield, 1994.

11. Stroup D. J., Alien R. D., (Eds.), Critical thinking: A collection of readings, Dubuque, IA: Brown, 1992.

12. Swartz R. J., Parks S., Infusing the teaching of critical and creative thinking into elementary instruction, Pacific Grove, CA: Critical Thinking Press, 1994.

13. Wheeler D. D., Janis I. L., A practical guide for making decisions, New York: The Free Press, 1980.

Средства за оценяване:

? Изисквания: Провежда се консултация по методиката, основните стъпки и инструментариума по провеждането на изследването в два етапа: 1. по концептуалната схема; 2. по 30 – те индикатори, като конкретните насоки за самостоятелна работа се маркират и представят за обсъждане пред студентите през първата - втората седмица от началото на курса. Този проект се разглежда като част от курс МВАМ118. Психология на курса и затова защитата е възможно да се осъществи в рамките на този курс, или в заключителен семинар по специализацията

Конкретни изисквания:

1. Необходима е уводна обосновка за значимоста на изследвания проблем (1с.).

2. Представеният проект да включва още – анализ на организацията, тенденции, закономерности и характерни особености в зависимост от спецификата на продукта (или услугата), организацията, мениджърския екип, лидерството, взаимоотношенията, системата на мотивация, подбора на персонала и т.н.

3. При демонстриране на способности за управленска интервенция (под формата на препоръки) е необходимо да се отчитат водещите теории в тази насока, успешните управленски практики, персоналните умения и натрупан опит.

4. От значение е Вашата интерпретация на получените резултати и използването на допълнителен инструментариум за проучване.

Минимален обем на цялостната разработка е 8-10 с.