SQBM153 Управление на знанието

Анотация:

Управление на знанието е дисциплина, която става все по-актуална в информационното общество. Курсът запознава студентите с характеристиките на знанието и информацията, с принципите на управление на знанието в цялостния процес на управление на организацията. Курсът има за цел да изгради основа за развитие на компетентност за управление на знанието, да формира мислене, насочено към управление, базирано на знание, да запознае студентите с видовете знание: явно и скрито, индивидуално и групово, декларативно и процедурно, студентите да придобият представа за характеристиките на знанието: субективност, трансферуемост, вграденост, самостоятелно прилагане, краткотрайност, спонтанност. Представя основни инструменти за управление на знанието и информацията в предприятието.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Добавената стойност от интеграцията на управление на знанието в бизнес процесите на организацията и ежедневната работа на индивида

• Да разграничават видовете знания;

• Характеристиките на видовете знание;

• Да разграничават понятията: данни, информация, знание и мъдрост;

2) могат:

• Да формулират управленски цели, базирани на управление на знанието;

• Да боравят свободно с понятията от курса;

• Да използват инструменти за управление на знанието;

• Да анализират и променят средата по отношение към отваряне на организацията и индивидите за споделяне на знанието


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения за:

• Работа с Е- портфолио

• Фундаменталните концепции на организационното съвършенство

• Работа с компютър и с електронната платформа MoodleФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Що е знание и информация? Характеристики на знанието, видове знание. Управление на знанието
  2. Пазар на знанието
  3. Цикъл на знанието
  4. Активи на знанието
  5. Инструменти за управление на знанието
  6. Система за УЗ и измерване на резултатите
  7. цикъл на знанието
  8. Активи на знанието. Инструменти за управление на знанието
  9. Информационни системи и технологии
  10. Въвеждане на доказателствата за компетентност в е-портофлиото

Литература по темите:

Основна литература

Джамбазов, В. (2018). Информационни технологии в практиката, издателство на НБУ.

Гурова Ел., Николов Р., Антонова А. (2012). Управление на знанията, Булвест 2000

Бакърджиева Т. (2011). WEB 2.0 при управлението на знания и електронното обучение, Университетско издателство ВСУ "Черноризец Храбър"

Владимирова К. и екип (2014) Управление на човешките ресурси - Глава 3. "Човешкият капитал и параметрите на "учещата организация"- теории, европейски практики и програми за обучение, НБУ

Иванова, М., Информационни технологии. Ресурсна книга, София, 2009,ISBN

978-954-535-560-8

Гурова Ел., Николов Р., Антонова А. (2012). Управление на знанията, Булвест 2000

Бакърджиева Т. (2011). WEB 2.0 при управлението на знания и електронното обучение, Университетско издателство ВСУ "Черноризец Храбър"

Владимирова К. и екип (2014) Управление на човешките ресурси - Глава 3. "Човешкият капитал и параметрите на "учещата организация"- теории, европейски практики и програми за обучение, НБУ

Ackoff, R.(1989). From Data to Wisdom. Journal of Applied Systems Analysis 16, 3–9.

Drucker, P. (2000). Managing Knowledge Means Managing Oneself. Leader To Leader Journal , 8-10.

Jashapara, A. (2004). Knowledge Management - An Integrated Approach. Essex: Pearson Education Limited.

Jennex, M. E. (2008). Knowledge Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. New York: San Diego State University, USA

Допълнителна

http://discussionleader.hbsp.com/davenport/2008/02/enterprise_20_the_new_new_know_1.html

Дракър, П. (1999). Мениджмънт предизвикателствата през 21 век. Класика и стил.

Чалдини, Р. (2005). Влиянието - Психология на убеждаването. София: Изток-Запад.

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 100%

или

Финален изпит - 100%