SQBM150 Стратегическо управление

Анотация:

Курсът “Стратегическо управление” е фокусиран предимно към ролята на стратега или "стратегическия партньор", която мениджърът трябва да изпълнява, за да бъде в крак със съвременните изисквания. Този курс е насочен към разбиране и усвояване на характерните роли и задачи на съвременния лидер в организации, стремящи се към организационно съвършенство: знания и умения за създаване на предпоставки за устойчиво развитие; знания и умения за разработване и комуникиране на визията и стратегическите цели на организацията; увличане и вдъхновяване на хората за постигане на мисията и целите на организацията.

Вниманието на студентите се насочва и върху методи и техники за диагностика на актуалното състояние на организацията и политиката и стратегията за нейното развитие. Разглеждат се методи за разгръщане на стратегията и критериите за изпълнение на дейностите от типа на “Балансирана карта на показателите за ефективност” и др.

ЦЕЛИ: Този курс, в тясна връзка с останалите курсове, се стреми да насочи вниманието на студентите:

• от оперативни дейности към стратегически;

• от качествено към количествено оценявани резултати;

• от "политически" насочени действия към партньорство;

• от краткосрочно към дългосрочно, стратегическо мислене и насочване;

• от администриране към консултиране;

• от функционална ориентация към процесна ориентация;

• от насоченост вътре в организацията към ориентация към клиента и останалите заинтересовани страни;

• от реагиране на събитията към превантивни действия;

• от фокус върху дейностите към фокус върху решенията.

• Курсът цели да формира знания, умения и разбиране за разработването на политики, стратегия и оперативни планове за постигане на мисията и визията на организацията;

• да развие нов, комплексен (холистичен) поглед към организацията чрез прилагане на съвременни методи и техники за диагностицирането и планиране на приоритети за развитието й;

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят, разбират и могат:

• да развиват теоретичните и практически концепции за корпоративна стратегия и стратегия на бизнеса

• да разбират дебатите в литературата за корпоративната стратегия.

• да разбират естеството и влиянието на корпоративната среда върху изработването на стратегия.

• да разбират неопределеността, ограниченията и възможностите за избор, които мениджърите срещат при изработване на стратегия.

• да разбират естеството на ОС и връзката му с корпоративната стратегия.

• да разбират връзката между стратегията и маркетинговата, операционната и финансовата функции и процеси.

• да разбират приноса на стратегическото управление за постигане на конкурентно предимство.

• да разбират ролята на стратегическото мислене и учене на различните нива на организацията
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения за системно мислене и системно решаване на проблеми, както и да познават различните функционални области на организацията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в стратегията
  2. Стратегическото мислене
  3. Мисия и цели на организацията
  4. Анализ на външната среда
  5. Анализ на вътрешната среда
  6. Стратегическо планиране за устойчиво развитие

Литература по темите:

Основна

Алкалай Ю.(2011) Стратегическо планиране и управление. Учебно помагало

Допълнителна

Статии, посочени в страницата на курса

Каплан Р Б. Нортън (2005) „Балансирана система от показатели за ефективност", изд. "Класика и Стил"

Каплан Р Б. Нортън (2006) „Стратегически карти", изд. "Класика и Стил",

Моборньо Р., Чан Ким В. (2006) „Стратегията Син океан“, изд. Локус

Портър М. (2006)“Конкурентна стратегия”, изд. "Класика и Стил"

Средства за оценяване:

Писмени задания, електронно портфолио, практически задания.