SQBM162 Диагностика на организацията чрез самооценка

Анотация:

В този курс се разглежда анализ на способността на организацията да изпълнява мисията и целите си и в частност способността й да поддържа и повишава своята конкурентоспособност в условията на непрекъснато променяща се среда.

Основната цел на настоящия курс е насочена към подход за оценяване на организацията, проектиран да изпълнява функциите на диагностичен инструмент, който се свързва тясно с процеса на планиране. Този подход е изключително важен инструмент за подобряване на изпълнението на дейността на организацията.

За да изпълни своята мисия, диагностичната самооценка се основава на модели от трето поколение. Третото поколение модели са “бизнес модели”, разработени да отчитат и динамиката на организацията и са основани на диагностичния подход “от резултати – през процеси – към системни фактори”. Този курс разглежда основно диагностичния подход, паралелно с описания на самооценката за награди и тази, възприета от ЕС за средата на публична администрация – Common Assessment Framework (CAF).

В настоящия курс диагностичната самооценка се разглежда като съществен елемент от разработването на стратегическия план на организацията. От качеството на диагностичната оценка зависи в голяма степен качеството на решенията за усъвършенстване, от които пък зависи бъдещата конкурентоспособност на организацията, а също и ефективността на планираните за целта инвестиции. В повечето случаи тези инвестиции имат големи размери.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да оценяват критично зрелостта на дейността на организацията спрямо концепциите за съвършенство;

Да отчитат връзките между системни фактори и резултати и тяхното отражение върху оценката на силните страни и областите за подобрение;

Да постигат консенсус в оценките със своите колеги;

Да разработват оперативни планове за подобрения във функция от получените резултати от диагностиката;

Да проследяват връзки и зависимости между бизнес процеси, да разпознават тенденции и да предприемат компетентни и своевременни действия;

Да познават и да използват ключови измерители на операционното представяне и финансовото състояние на организацията;

Да разбират факторите, влияещи върху риска при стратегическо и оперативно управление на организацията и да владеят методите за неговото оценяване и анализ.

2) могат:

Да оценяват обективно и обосновано;

Да извеждат поуки и съществени изводи от направените оценки и разработват планове за усъвършенстване;

Да открояват приоритетността на дейностите спрямо важността им за организацията и свързания с тях риск;

Да организират и управляват процеса на диагностика чрез самооценка
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения за концепциите и моделите за съвършенство и системно и критично мислене, а също така и за работа в екип.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Място и роля на диагностиката в процеса на стратегическо планиране
  2. Методика за диагностична самооценка на организацията – оценка на резултати, процеси и системни фактори
  3. Процес на индивидуална оценка
  4. Процес на екипна оценка – организация и роли в екипа, постигане на консенсус. Подбор и подготовка на екипа
  5. Разработване на доклад за оценката и план за действие, избор на приоритети
  6. Диагностика в публичната администрация – Обща рамка за оценяване (CAF)

Литература по темите:

Лекционен курс - доц. д-р инж. Кирил Радев

Алкалай Ю. (2009) “Диагностика и самооценка на организацията” - Учебно помагало

Средства за оценяване:

Тест- 60%

Казус - 40%