SQBM161 Практики на лидерството

Анотация:

Курсът разглежда лидерството като социален процес и се фокусира върху начините, чрез които лидерите успяват да придадат смисъл на нещата в очите на своите последователи и върху практиките, чрез които осъществяват влияние върху тях и ги мобилизират, за постигане на организационните цели. Разглежда се лидерството чрез пример като управление на смисъла – трансформационно или харизматично лидерство в противовес на т.нар. трансакционно лидерство. Последователно се демонстрират практиките на трансформационното лидерство и особено как се създава и предава на останалите визия за бъдещо състояние.

Лидерството се разглежда и като процес, в който са ангажирани всички нива на организацията. Показва се, че не всяко лидерство се осъществява „надолу“. Обсъждат се специфичните черти на задачите, пред които са изправени съвременните организации, които изискват лидерството да се осъществява в различни посоки, включително на 360°.

Цели:

• Вглеждане в себе си като лидер и като модел на поведение.

• Споделяне на своите ценности и вярвания и търсене на съответствие с действията и поведенията на другите.

• Трениране на умения за изразяване и споделяне на визия.

• Повишаване на разбирането за ангажиментите и поведенията, свързани с отправяне на предизвикателства към процесите.

• Трениране на умения за изграждане на сътрудничество, екипна работа и доверие.

• Генериране на идеи за начини на оказване на признание и създаване на чувство за общност

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Определят аспектите от своята настояща работа, в които са в позиция да се изявяват като лидери.

• Определят по-ясно силните си страни като лидер и потребности от развитие по отношение на практиките на лидерство.

• Да разпознават в кои ситуации е подходящо лидерство „нагоре“, „настрани“ или „надолу“.

• Да разпознават основните лидерски практики и ангажименти.

2) могат:

• Да помагат на другите да бъдат по-ефективни лидери.

• Да избягват някои капани и изкушения на лидерството.

• Да прилагат практики и ангажименти на лидерство чрез пример


Предварителни изисквания:
• Преминат подготвителен модул в програма МОС

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Байрд, Л. (2008) Ефективният лидер. Харвард бизнес прес, сп. Мениджър.

• Бланчард, К., Джонсън, Сп. (1989) Едноминутният мениджър. Медицина и физкултура, София.

• Гилфойл, Д. (2004) Харизмата и нейният ефект. Кръгозор, София.

• Джей, Р. (2001) Създайте страхотен екип. Инфодар, София.

• Донелън, А. (2007) Управление на екипи. Харвард бизнес прес, сп. Мениджър.

• Ландсбърг, М. (2002) Основи на лидерството. Класика и стил, София.

• Мадъкс, Р. (1992) Как се създава екип. Инсико, София.

• Максуел, Дж. (2010) 360-градусовият лидер. Как да влияете от всяка позиция в организацията. Изток-запад, София.

• Морис, Ст., Уилкокс, Г., Нейсъл, Е. (2000) Как да бъдеш лидер на печеливш екип. Инфодар, София.

• Bass, B. M., Waldman, D. A., Avolio, B. J. And Bebb, M. (1987) “Transformational leadership and the falling domino’s effect”, Group and Organizational Studies, 12, pp. 73-8.

• Bass, B. M. (1990) “From transactional to transformational leadership – learning to share the vision”, Organizational Dynamics, 18(3), pp. 19-31.

• Kouzes, J. M., Posner B.Z. (2012) “The Leadership Challenge”, 5-th edition, Jossey-Bass.

• Kouzes, J. M., Posner, B. Z. (2010) “The Leadership Challenge Activities Book”, Pfeiffer.

• Kouzes, J. M., Posner, B. Z. (2006) “The Encouraging the Heart Workbook”, Jossey-Bass.

• Kouzes, J. M., Posner, B. Z. (2003) “The Leadership Challenge Workbook”, Jossey-Bass.

• Kouzes, J. M., Posner, B. Z. (2001) “Leadership Practices Inventory”, Participant’s Workbook, revised II-nd edition, Jossey-Bass/ Pfeiffer.

• Kouzes, J. M., Posner, B. Z. (1993) “Psychometric Properties of the Leadership Practices Inventory”, San Diego: Pfeiffer & Company.

• Zaleznik, A. (1977) Managers and Leaders: Are They Different? Harvard Business Review, 55, (5)

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА