SQBM154 Количествени методи за анализ и контрол

Анотация:

Курсът обхваща математически методи за обработка и анализ на корпоративни данни с цел взимането на информирани решения при комплексни задачи. Курсът запознава студентите с основните инструменти за решаване на количествено измерими проблеми.

Целта на курса е да се разберат основните концепции, количествените модели и техниките за взимане на решения при извършването на ежедневните оперативни дейности. Освен това ясно да се разграничават техниките и подходите, използвани в различните отдели в компанията – маркетинг, производство, логистика и финанси.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същност на различните видове количествени проблеми и методи за решаването им

2) могат:

• Да избират инструменти за решаване на конкретен количествен проблем.

• Да съставят типови количествени модели (линейни и нелинейни, дискретни и случайни).

• Да интерпретират получените решения.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в количествените методи.
  2. Статистически анализ на честотните разпределения – дескриптивна статистика. Теставена на хипотези.
  3. Управление на материалните запаси.
  4. Линейна регресия, клъстерен анализ и факторен анализ.
  5. Сатистически и интелигентни методи за прогнозиране на рискове и взимане на решения
  6. Методи за управление на времето в проекти.
  7. Казуси, свързани със сатистически и интелигентни методи за прогнозиране на рискове и взимане на решения
  8. Казуси, свързани с линейна регресия, клъстерен анализ и факторен анализ.

Литература по темите:

ОМатериали, предоставени в Мудъл

2. Salvatore, D. and Reagle, D., (2002) Statistics and econometrics, second edition, Schaum’s Outline Series, McGRAW-HILL

3. Цончев, Р., П. Петров, Е. Николова, Курс по количествени методи за икономисти и мениджъри, НБУ, С., 2010

4. Павлова, В. и Бошнаков, В., Количествени методи и модели, УНСС, 2002

5. Render, Stair, and Hanna, “Quantitative Analysis for Management,” 11th edition, Prentice Hall, 2011

6. Nievergelt, Y., Mathematics in Business Administration, IRWIN, 1989

7. Thomas W. Knowles, Management science, IRWIN, 1989

8. Introduction to operations research/A. Kaufmann, R. Faure; translated by Henry C.

9. Hillier, F.S., G.Y. Lieberman. Introduction to OR, McGraw Hill, 1990

10. Геров, Г., В. Пашева, Приложна математика за икономисти, НБУ, 1996.