SQBM152 Управление на бизнес процеси

Анотация:

Целта на курса е придобиване на задълбочения знания и практически умения за управление на бизнес процеси в организации от публичния и частния сектор. Организацията се разглежда като съвкупност от взаимосвързани бизнес процеси, които трябва да бъдат управлявани ефективно. Обхваща се целия жизнен цикъл на управление на бизнес процеси, в основата на който са стратегията на организацията и лидерството. Разглеждат се съвременни теоретико-практически подходи за идентифициране и моделиране на бизнес процесите, анализ и усъвършенстване, внедряване на промените. В рамките на дисциплината участниците развиват своето процесно мислене и придобиват практически умения за усъвършенстване на основните, спомагателните и управленските бизнес процеси, както и проектиране на нови процеси. Студентите се запознават с основополагащи концепции като „реинженеринг“, разглежда се връзката между процесно-ориентираното управление от една страна и организационната ефективност, управление чрез тотално качество, методологията Balanced Scorecard, модела за съвършенство EFQM, от друга страна.

Цели:

• Да въведе студентите в основите на процесно-ориентираното управление на организацията

• Да формира знания и практически умения за моделиране, анализ и усъвършенстване на бизнес процеси

• Да представи съвременни методи за управление на бизнес процесите и усъвършенстване дейността на организацията

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Каква е ролята на бизнес процесите в управлението, какво представляват процесно-ориентираните организации;

• Концепции за процесно-ориентирано управление;

• Управление чрез процеси;

2) могат:

• Да идентифицират и моделират бизнес процесите в дадена организация;

• Да прилагат систематични подходи за изграждане на процесно-ориентирана архитектура;

• Да анализират и усъвършенстват дейността на дадена организация

• Да използват съвременни софтуерни средства за моделиране на бизнес процеси.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по не по-малко от пет броя от подготвителен блок на магистърска програма „Мениджмънт за организационно съвършенство“

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основи на процесно-ориентираното управление Изграждане на организационна архитектура
  2. Концепцията реинженеринг Нотации за моделиране на бизнес процеси
  3. Техники за анализ и усъвършенстване на бизнес процеси
  4. Софтуерни средства за моделиране на бизнес процеси
  5. Създаване на детайлни модели на бизнес процеси
  6. Измерване на изпълнението, организационна ефективност. Система от ключови показатели.

Литература по темите:

Основна

• Davenport, T., “Managing in the new world of process”, Public Productivity & Management Review, Vol. 18, No. 2 (Winter, 1994), pp. 133-147

• Davis R., Brabaender E., (2007) ARIS Design Platform. Getting Started with BPM.

• Hammer M., Champy J. (1993), “Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution”, Harper Business Press, New York.

• Hammer, M., Stanton, S. (1999), “How process enterprises really work”, Harvard Business Review, Vol. 77 No. 6, pp. 108-18.

• Hammer, M., “Re-engineering Work: Don’t Automate, Obliterate”, Harvard Business

• Review, July-August 1990, pp. 104-12.

• Jeston, J., Nelis J., (2006) Business Process Management: Practical Guide to Successful Implementations, Elsevier.

• Lee S., Ahn H. (2008) "Assessment of process improvement from organizational change." Information & Management 45,270–280.

• Taticchi P., Balachandran K. (2008) "Forward performance measurement and management integrated frameworks." International Journal of Accounting and Information Management, Vol. 16 Iss: 2, 140-154.

Допълнителна

• Scheer, A. W., (2000) ARIS - Business Process Frameworks, Springer

• Scheer, A. W., (2006) ARIS - Business Process Modeling, Springer

• Smith, H., Fingar, P., (2006) Business Process Management: The Third Wave, Meghan Kiffer Press

• www.ariscommunity.org

• www.bptrends.org

• www.bpmi.org

• www.hammerandco.com

• www.omg.org

• www.bpm.com

Средства за оценяване:

ТЕКУЩОТ КОНТРОЛ - ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40%

ИЗПИТ - ОТВОРЕН ТЕСТ . 60%