MBAM129 Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерството (изследователски проучвания)

Анотация:

• Основната цел на този заключителен семинар е да анализира и изведе основни подходи за определяне на ефективен метод и мениджърско умение, структурните компоненти и специфични комплекси от личностни и функционални параметри на мениджъра.

• Да систематизира разнообразието от роли и стилове в управлението и мениджърските профили – типология, психологически измерения и изисквания.

• Да се изследват в конкретна организация специфичните параметри на мениджъра, водещите закономерности на мотивацията, екипното взаимодействие и лидерството. Измерване на нагласи, изисквания при работа с екипи.

• Представянето на разработка (курсови задачи) и проучвания в конкретна организация, с очертаването на тенденции, изводи и препоръки за управленска интервенция.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Закономерностите на екипното взаимодействие, спецификата на груповите процеси, управленските стилове и мениджърски профили.

2) могат:

• Да използват инструментариум за изследване на груповата динамика, мотивацията и лидерството.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По основните курсове на програмата като: Бизнесстратегии, Предприемачество и иновации, Стратегии за управление на риска, Бизнессреда и др, както и от специализацията като: Корпоративно управление и организационно развитие, Управление а човешките ресурси и лидерството, Кроскултурен мениджмънт и организационно поведение и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Екипно ваимодействие и ефективна управленска дейност.
  2. Групова динамика и групова сплотеност.
  3. Тенденции и измерения на взаимодействието между конкуретността и сътрудничеството
  4. Психическа съвместимост и конформизъм.
  5. Обхват, структура и стадии (фази) на развитие на груповите процеси в организацията.
  6. Критерии за ефективен мениджмънт и лидерство с извеждане на правила и изисквания.
  7. Измерване на нагласи (когнитивни, афективни и поведенчески компоненти).

Литература по темите:

. Мениджмънт и лидерство (2008), НБУ, С.

2. Доралийски А., Стратегически мениджмънт, НБУ – ЦДО, С., 1998.

3. Илиева С., Организационно развитие, УИ “Св. Климент Охридски”, С., 1998.

4. Каменов К., Управление на промените, Абагар, ВТ, 1996.

5. Аllen R., Principles of High Performance, The center for organizational design, Inc., 2000.

6. Cameron, Total Qualitty Management, Free Press, 1996.

7. Gawer, Cusumano A. & M., Platform leadership: how Intel, Microsoft, and Cisco drive industry innovation – Boston: Harvard Business School Press, 2002.

8. Geus Arie de, The living company - Boston: Harvard Business School Press, 2002.

9. Goleman D. et all, Primal leadership: realizing the power of emotional intelligence – Boston: Harvard Business School Press, 2002.

10. Hackman R., Leading teams: setting the stage for great performance – Boston: Harvard Business School Press, 2002.

11. Harvard business review on what makes a leader – Boston: Harvard Business School Press, 2001.

12. Heifetz R. & M. L., Leadership on the line: Staying alive through the dangers of leading – Boston: Harvard Business School Press, 2002.

13. Kotter J., The heart of change: real-life stories of how people change their organizations – Boston: Harvard Business School Press, 2002.

14. Kotter J., John Kotter on what leaders really do – Boston: Harvard Business School Press, 1999.

15. Lorsch J. & T. T., Aligning the stars: how to succeed when professionals drive results – Boston: Harvard Business School Press, 2002.

16. Manzoni J-F & J-L B., The Set-Up-to-Fail Syndrome: how good managers cause great people to fail - Boston Harvard Business School Press, 2002.

17. Mason H & T. R., The venture imperative: a new model for corporate innovation – Boston: Harvard Business School Press, 2002.

18. Tushman M. & Ch., Winning through innovation: a practical guide to leading organizational change and renewal – Boston: Harvard Business School Press, 1997.

19. Ulrich D. et all, Results-based leadership – Boston: Harvard Business School Press, 1999.

Средства за оценяване:

? Изисквания: Провежда се консултация по примерните тематичните области, като конкретните задачи за самостоятелна работа се маркират и представят за обсъждане пред студентите през първата - втората седмица от началото на курса; при формулиране на конкретна тема се обсъждат възможности за обзорна задача от: 1. Cross Cultural Management, Harvard Business Reviеw (8-10 стр); 2. задача по избор от тематиката на аудиторен курс 122, свързана с екип, групови процеси и лидерство;3.защитата на задачата, проекта или презентацията се реализира в рамките на курс 122 или в заключителния семинар на специализацията.