MBAM126 Проект: Бизнес медиация и водене на преговори

Анотация:

• Да се осмисли ролята, предназначението и възможностите от приложението на медиацията при водене на преговори и сключване на сделки в бизнеса (като подход, ефект и съвкупност от тактики).

• Да се овладеят уменията за използванена цялостната процедура на медиация, разнообразието от тактики, прийоми за делово общуване и екипно взаимодействие.

• Да се използва техниката за медиация на основата на формулиране и изготвяне на персонални схеми за делово общуване, събеседване, етапи на преговори и сключване на сделки в различни ситуации, преодоляване на бариери от различен характер, промяна на тактиката за управленска интеревенция в неопределена среда.

• Основни етапи на практикума: всеки студент или екип на основата на получената консултация изготвя и защитава персонална схема за водене на преговори в зависимост от спецификата на конкретната организация, нейното развитие, възможните сценарии и тактики за управленско въздействие; извеждат се ключовите понятия, конструкти, процеси, явления, ефекти, психологически закономерности и тенденции при общуването (теоретико-приложен анализ); предлагат се варианти за разрешаване на казуси като се оценява тяхната многоаспектност и възможни решения.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Систематизацията от тактики и прийоми за различните форми на комуникации в организацията, управлението и бизнеса.

2) могат:

• Да прилагат разнообразие от подходи в комуникативни ситуации и взаимодействия в бизнессредата при водене на преговори и сключване на сделки.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Кроскултурен мениджмънт, Бизнескомуникации, Организационно поведение, Психология на бизнеса и управлението.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Гисберт Б., Руководство по ведению преговоров,М., 1996

2. Карас Ч., Търговските преговори – стратегии и тактики, С., 1995.

3. Киршнер Й., Манипулирайте, но правилно, С., 1994.

4. Оховен М., Магията на успеха. Стратегия на мощния продавач, С., 1993.

5. Стайков Л., Фирмена култура и комуникация, С., 1995.

6. Рамчев К., Комуникации в бизнеса, С., 2000.

7. Хофстеде Г., Култури и организации, С., 2001.

8. Лэйхифф Дж. М., Пенроуз Дж. М., Бизнес-комуникации, СПб., 2001.

9. Bovec C. L., Thill J. V., Business Communication Today, N. Y., 1987.

10. Chaney L. H., Martin J. S., Intercultural Business Communication, N. J.: Prentice Hall. Upper Saddle River, 2000.

11. Costley D. L., Todd R., Human Relations In Organization, West Publishing Company, N. Y., 1987.

12. DeVitto J. A., Human Communication: the Basic Course, N.Y., Harper Collins College Publishers, 1994.

13. Dominick J. R., The Dynamics of Mass Communications, N. Y., 1990.

14. Hybels S., Weaver ІІ R., Communicating Effectively, N. Y., 1989.

15. Fatehi K., International Manegement: A Cross-Cultural and Functional Perspective, Upper Saddle River, N. J.: Prantice Hall, 1996.

16. Gudykunst/W. B., Binging Differnces: Effective Intergroup Communications. Thousand Oaks, Sage Publications, 1994.

17. Mead R., Cross-Cultural Management Communication, London: John Wilew & Sons, 1990.

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

? Изисквания: Провежда се консултация по примерните тематичните области, като конкретните задачи за самостоятелна работа се маркират и представят за обсъждане пред студентите през първата - втората седмица от началото на курса; при формулиране на конкретна тема се обсъждат възможности за обзорна задача от 1. Cross Cultural Management, Harvard Business Reviеw (8-10 стр); 2. задача по избор от тематиката на аудиторен курс 122, свързана с бизнес медиация и водене на преговори; 3.защитата на задачата, проекта или презентацията се реализира в рамките на курс 122 или в заключителния семинар на специализацията.