SQBM161 Практики на лидерството

Анотация:

Курсът е практически насочен. Студентите са подтиквани да извлекат отговори на основата на теоретичните познания и собствената им преценка относно поставените въпроси в казуси. Освен това се цели:

• Да бъде анализирано лидерско поведение представено от различни участници в зададения казус;

• Да предизвика прилагане на аналитичен подход основан на значителен брой известни теории относно лидерството;

• Да формира у студента способност да използва теоретичните познания при практическа дейност като мениджър;

• Да постави студента в ситуация изискваща задълбочен размисъл и преценка относно лидерството в специфична организация.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават известните теории за лидерството, гледни точки и подходи;

• Характеристиките на лидера според различни таксономии;

• Лидерските стилове и проявлението им в организацията.

2) могат:

• Да идентифицират лидерите в организацията и да анализират техните качества, силни и слаби страни;

• Да създават модели за идентифициране на лидери и програми за тяхното развитие в организацията;

• Да откриват и да стимулират позитивните лидерски стилове.
Предварителни изисквания:
• Преминат подготвителен модул в програма МОС

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лидерство в организацията. Лидерство и мениджмънт. Основни теории за лидерството.
  2. Лидерски стилове. Лидерски действия. Основни изследвания на лидерството.
  3. Лидери и последователи.

Литература по темите:

Основна литература:

Георгиев, К. (2008) Лидерство в организацията – учебен материал. УМ-НБУ, София.

Northouse, Peter G., (2017), Introduction to Leadership: Concepts and Practice, Fourth Edition, Sage.

Допълнителна

Байрд, Л. (2008) Ефективният лидер. Харвард бизнес прес, сп. Мениджър.

• Бланчард, К., Джонсън, Сп. (1989) Едноминутният мениджър. Медицина и физкултура, София.

• Гилфойл, Д. (2004) Харизмата и нейният ефект. Кръгозор, София.

• Джей, Р. (2001) Създайте страхотен екип. Инфодар, София.

• Донелън, А. (2007) Управление на екипи. Харвард бизнес прес, сп. Мениджър.

• Ландсбърг, М. (2002) Основи на лидерството. Класика и стил, София.

• Мадъкс, Р. (1992) Как се създава екип. Инсико, София.

• Максуел, Дж. (2010) 360-градусовият лидер. Как да влияете от всяка позиция в организацията. Изток-запад, София.

• Морис, Ст., Уилкокс, Г., Нейсъл, Е. (2000) Как да бъдеш лидер на печеливш екип. Инфодар, София.

• Bass, B. M., Waldman, D. A., Avolio, B. J. And Bebb, M. (1987) “Transformational leadership and the falling domino’s effect”, Group and Organizational Studies, 12, pp. 73-8.

• Bass, B. M. (1990) “From transactional to transformational leadership – learning to share the vision”, Organizational Dynamics, 18(3), pp. 19-31.

• Zaleznik, A. (1977) Managers and Leaders: Are They Different? Harvard Business Review, 55, (5)

Средства за оценяване:

Оценяването на студентите в курса става чрез практическо задание, предадено в MOODLE НБУ. Относителната тежест на всеки отделен въпрос е 10%.

Практики на лидерството

На базата на представената ситуация в дадения казус, анализирайте и дайте отговори на следните въпроси, като използвате максимално изучените теории за лидерството и собствената си преценка:

1. Изберете три различни теории за лидерството и анализирайте какъв тип лидер е Изпълнителния Директор, съгласно всяка от тях. Дайте доказателства за или против.

2. Какъв тип лидери са останалите директори от първата група? А от втората? Предложете доказателства и екстраполирайте вероятното развитие на членовете към съответен тип лидер.

3. Изследвайте доколко Изпълнителния Директор притежава лидерски (мениджърски) компетентности съгласно теория по избор. За всяка компетентност дайте пример или екстраполирайте.

4. Изследвайте доколко IT специалистът притежава лидерски (мениджърски) компетентности съгласно теория по избор. За всяка компетентност дайте пример или екстраполирайте.

5. Идентифицирайте двете групи директори съгласно теориите за „последователите в лидерството”. Какви са вероятните насоки за развитие във взаимоотношенията им с лидера в бъдеще?

6. Какви грешки е допуснал лидерът в отношението си към IT специалиста? Към останалите директори, към редовите служители? Потърсете аргументи в поне две различни теории за лидерските стилове. Непременно дайте доказателства.

7. Какво трябва да направи лидерът, за да мотивира IT специалиста да продължи да работи с предишното желание?

8. Каква следва да е лидерската стратегия/стил по отношение на останалите служители? Какви мерки бихте предложили вие на лидера за повишаване на ефективността на работа в тази организация? Опишете мерките, като поясните вероятните силни и слаби страни на всяка.

9. Какви поуки бихте извлекли вие като лидер? Основавайте се на наученото дотук

10. Ако вие сте консултант нает от компанията в казуса, каква програма за развитие на лидери бихте предложили на компанията. Опишете целите и елементите на програмата, както и вероятната продължителност.