CASM748 Проект: Единство на пространството и костюма в кино образа

Анотация:

Запознава с изграждане и реализиране на конкретна идея за кинообраз , с превръщане на скиците в работни чертежи за специално избрани места съобразени със сценария, с адаптиране на декорите към природната и студийна среда.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: да предложат декори, които са съобразени със сценария ,изискванията на режисьора, оператора природните дадено стиил и студио, така че да изградят цялостен емоционално и визуално въздействащ кинообраз.

2) могат: да превърнат проучванията за конкретна драматургия от скици в работни чертежи съобразени с всички изисквания на екранното изображение.


Предварителни изисквания:

Познания по: история на изкуството и архитектурата и киното ,умения за изчертаване и прочит на архитектурни чертежи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проучване за пресъздаване на конкретни исторически епохи към разработка на конкретния зададен курсов проект.
  2. Изграждане на уникален стил и индивидуалност на кинодизайна,декорацията и аксесоарите. Декори, функционална схема, пластика, патина, детайл, материали
  3. Костюмът като съществена част от цялостната концепция за визията на кинообраза. Създаване на индивидуалност чрез облеклото на персонажите и личния реквизит и обстановка.
  4. Финално представяне и защита на проекта.

Литература по темите:

1. Performance art – Rose Lee Goldberg, Thames Hudson

3. Малая история изкуств периода 1890-1945 года

4. Highlights of art – Tashen

5. Architecture in the XX century – P. Gessel, O. lenthauser, Tashen

6. Masterpieces of western art II – Walter, Tashen

7. Pop-art – T. Osterwold, Tashen

8. FMR, IX, X

9. Монографии и албуми на разглежданите автори

10. Райън,Уилям; Коновър, Тиъдър; Графичната Комуникация Днес; Първа и Втора част; Thomson &delmar Learning ; Издание на български език

Дуо Дизайн ООД

11.Howells,Richard;Negreiros,Joaquim; Vizual culture; Polity Press 2012

10.Bordwell, David;Thompson, Kristin; Art an introduction;

1. История на костюма: Grika Thiel

2. История на костюма: Gohn Piekock

3. The complete costume history: Auguste Racinet

1. Енциклопедии

2. История на архитектурата

3. Психология на възприятията

4. История на изкуството

5. История на киното

6. История на фотографията

Допълнителна

1.Попов,Атанас; Архитектурни конструкции; ДИ,,Техника''1972

2.Козлинский,Владимир Иванович; Фрезе,Эрвин Петрович; Художник и театр; ,,Советский художник''1975

3.Измайлов,Ч.А.;Соколов,Е.Н.; Черноризов,А.М.; Психофизиология цветового зрения;Издательство Московского Университета 1989г.

4. Выготский,Л. С.; Психология искуства; Москва,издательство,,Педагогика''1987

5.Базанов,В.;Технока и технология сцены ;издательство,,Искустсство''1976

6.Найденова,Вера; Съвременният киносвят; иадателство,,Славена''2004

7.Манов,Божидар; Еволюция на екранното изображение; Аскони-издат 2012г.

8.Боджаков, Дочо; Технология на кинорежисурата; издателство филмова компания,,Две и половина''2014

9.Howells,Richard;Negreiros,Joaquim; Vizual culture; Polity Press 2012

10.Bordwell, David;Thompson, Kristin; Art an introduction;

11.Berthome;Jean-Pierre; Le decor au cinema ;Cahiers du cinema 2003