CASM652 Oснови на филмовия дизайн

Анотация:

• Запознава студентите с работата на кинодизайнера и костюмографа във филмовата продукция.Разглежда основните етапи и видове декори според мястото и начина на конструиране.Представя кратък исторически преглед на кинодизайна.Въвежда в проектирането на декорите и техниките за изобразяване на идеята - от скица в чертеж.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да проектират декори за филмови и телевизионни продукции от различен характер покриващи изискванията на сюжета,с жанра,оператора и режисьора съобразявайки се с бюджета съгласуван с продуцента.

2) могат:да се справят с предизвикателствата за изработване на чережи за декорите и организират реализацията им за различни по жанр и сложност филми и телевизионни продукции.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:Познания по история на изкуствата архитектурата и киното.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Работа на кинодизайнерите, декораторите и костюмографите във филмовата продукция. Създаване на екипи.Прочит на сценария. Основни етапи и видове декори според мястото-натурни,доодекоряване,павилионни.Принципи при избора.Бюджетиране.
  2. Кратък исторически преглед на кинодизайна- от Мелиес до наши дни.
  3. Въведение в проектирането на декори. Прочит на чертеж,скици,детаили. Техники на изобразяване на идеята. Архитектурно заснемане на обекти.
  4. Представяне и защита на дизайнерски проект при различните жанрове в киното и телевизионните предавания. Задание за курсов проект.
  5. Задание за курсов проект - разяснения, проучване, първи скици.
  6. Колоритна и светлинна драматургия на изображението-внушения,похвати,примери.
  7. Семинар-бързи проекти.„Да превърнем картината в павилионен декор,а скицата- в чертеж,чертежа-в скица.Рещения по кратка драматургична форма.„Конферанс-защита на кратките проекти.
  8. Клаузура-бързи проекти.„Да превърнем картината в павилионен декор,а скицата- в чертеж,чертежа-в скица.Рещения по кратка драматургична форма.„Конферанс-защита на кратките проекти.

Литература по темите:

1. Performance art – Rose Lee Goldberg, Thames Hudson

3. Малая история изкуств периода 1890-1945 года

4. Highlights of art – Tashen

5. Architecture in the XX century – P. Gessel, O. lenthauser, Tashen

6. Masterpieces of western art II – Walter, Tashen

7. Pop-art – T. Osterwold, Tashen

8. FMR, IX, X

9. Монографии и албуми на разглежданите автори

10. Райън,Уилям; Коновър, Тиъдър; Графичната Комуникация Днес; Първа и Втора част; Thomson &delmar Learning ; Издание на български език

Дуо Дизайн ООД

11.Howells,Richard;Negreiros,Joaquim; Vizual culture; Polity Press 2012

10.Bordwell, David;Thompson, Kristin; Art an introduction;

1. История на костюма: Grika Thiel

2. История на костюма: Gohn Piekock

3. The complete costume history: Auguste Racinet

1. Енциклопедии

2. История на архитектурата

3. Психология на възприятията

4. История на изкуството

5. История на киното

6. История на фотографията

Допълнителна

1.Попов,Атанас; Архитектурни конструкции; ДИ,,Техника''1972

2.Козлинский,Владимир Иванович; Фрезе,Эрвин Петрович; Художник и театр; ,,Советский художник''1975

3.Измайлов,Ч.А.;Соколов,Е.Н.; Черноризов,А.М.; Психофизиология цветового зрения;Издательство Московского Университета 1989г.

4. Выготский,Л. С.; Психология искуства; Москва,издательство,,Педагогика''1987

5.Базанов,В.;Технока и технология сцены ;издательство,,Искустсство''1976

6.Найденова,Вера; Съвременният киносвят; иадателство,,Славена''2004

7.Манов,Божидар; Еволюция на екранното изображение; Аскони-издат 2012г.

8.Боджаков, Дочо; Технология на кинорежисурата; издателство филмова компания,,Две и половина''2014

9.Howells,Richard;Negreiros,Joaquim; Vizual culture; Polity Press 2012

10.Bordwell, David;Thompson, Kristin; Art an introduction;

11