ADVM105 Перспективи на творческия процес в рекламата

Анотация:

Курсът отговаря на актуални предизвикателства в началото на 21 век, свързани с оптимизиране на структурата и състоянието на творческия процес в модерното комуникационно пространство. Разглежда актуалното състояние и проблемите на творческия процес в рекламата и по-специално в модерната рекламна агенция за пълно комуникационно обслужване, както на теоретично, така и на практическо ниво с цел да се отговори на високите изисквания на бизнеса и модерните изследователски тенденции в комуникацията. Предназначен е за всички, които са избрали професионалния си път в полето на комуникационния бизнес, брандинга, маркетинга, визуалните комуникации или полето на научните изследвания в областта на творческия процес в комуникациите.

ЦЕЛИ НА КУРСА

Целта на курса е да запознае студентите с модерните перспективи в творческия процес на рекламните комуникации и да им даде възможност да прилагат тези знания на практическо и изследователско ниво, според тяхната професионална кариера.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Стефан Серезлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Отделните етапи на модерния творчески процес в рекламните комуникации и актуалните посоки в неговото развитие

• Новите тенденции в развитието на отделните професионални стандарти на работа и свързаните с тях изисквания към работещите в комуникационния бизнес и рекламата.

2) могат

• Да прилагат знанията си на практическо професионално ниво

• Да използват тези знания на изследователско ниво в областта на рекламата, комуникациите или техни гранични области.

Дисциплината е обезпечена с най-съвременните материали в областта; много видео и аудио материали; презентации от най-добрата българска и международна професионална и академична практика.
Предварителни изисквания:
Общи познания в областта на маркетинга и рекламата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

На български и руски езици:

1. Сегела, Жак. Лекция: Влиянието на творчеството върху комуникацията и големите предизвикателства на бъдещето. СУ, София, 16 януари 2003г. Euro RSCG Sofia (архив)

2. Уэлс, Уильям, Бернет, Джон Бернет и Мориарти, Сандра. Реклама. принципы и практика. Питер. 1999, 735 c.

На английски език

1. Arens, William and David Schaefer, Michael Weigold. Essentials of Contemporary Advertising. McGraw Hill, NY 2008, 592 р.

2. Banks, John. Future of the ad agency: Full Service – and a little bit more. Admap January 1997//http://www.warc.com/Content/ContentViewer.aspx?MasterContentRef=deda809b-2db8-4e58-8b03 d5eebcb04fdb&q=.+Future+of+the+ad+agency%3a+Full+Service+%e2%80%93+and+a+little+bit+more

3. Baskin, Merry. Briefing your agency. Warc Best Practice. February 2010

4. Best, Katryn. Design Management. AVA Publishing, Switzerland, 2006, p. 215

5. Best, Katryn. The Fundamentals of Design Management. AVA Publishing, Switzerland, 2010, p. 184

6. Dahlen, Micael and Fredrik Torn, Sara Rosengren. Advertising Creativity Matters. Journal of Advertising Research, Vol. 48, No. 3, Sept 2008, pp. 392-403

7. Davis, Scott and Michael Dunn. Brand touchpoint wheel. Brand Management Models (SWOCC), 2006, pp. 218-219// availablle on www.warc.com/brandmodels //http://www.warc.com/Content/ContentViewer.aspx?MasterContentRef=d6396f09-d980-4a92-b032 085dea541370&q=Scott+Davis+and+Michael+Dunn%2c+Brand+Management+Models%2c+2006

8. Dru, Jean-Marie. How Disruption Brought Order. The Story of a Winning Strategy in the World of Advertising. Palgrave Macmillan. NY, 2007, p. 256

9. Duncan, Tom and Sandra Moriarty. How one agency re-organized to walk the new IMC talk. Admap, September 2007, Issue 486, pp. 35-38 (I.2.1)

10. El-Murad, Jaafar and Prof. Douglas West. The definition and measurement of creativity: what do we know? Journal of Advertising Research, Vol. 44, No. 2, June 2004, pp. 188-201

11. Franzen, Giep and Sandra Moriarty. The Science of Art and Branding. M.E. Sharpe Inc. New York. 2009, p. 575

12. Swain, William N. Perceptions of IMC after a Decade of Development: Who’s at the Wheel, and How Can We Measure Success? JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH March 2004; pp. 46-57

13. WARC, Creativity. Best Practice, 2005

14. White, Roderick. Best practice: Briefing creative agencies. Admap, June 2003, Issue 440, pp.12-13

Средства за оценяване:

Текущо оценяване.

Текущото оценяване се извършва на базата на: Оценка от контролна работа; Оценка от курсова работа. При формиране на крайната оценка се взема предвид участието на студента в процеса на обучение – обсъждане на case studies; участие в дискусии, ролеви игри и пр.

1. Контролна работа

1.1. Контролната работа се състои в развиване на два теоретични въпроса по предварително обявен конспект и решаване на практико-приложен казус, зададен от преподавателя.

2. Курсова работа

2.1. Курсовата работа е по зададена тема и обхваща самостоятелни проучвания, свързани с актуалното развитие на творческия процес в различните комуникационни структури. Темата може да бъде в областите на академичните изследвания или професионалната практика.