HISM121 Европейското културно наследство - сравнителен поглед

Анотация:

Курсът поставя проблема за типологията на европейските културни модели и на личното творческо пространство

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

доц. Зарко Ждраков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ще познават основни процеси в европейското културно наследство

да сравняват различни културни модели
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Арган, Д. Изкуство, история и критика. София, 1984

Дворжак, М. Историята на изкуството като история на духа, София, 1997

Лазарев, В. История византийской живописи. Москва, 1986

Лазарев, В. Произхождение италианского возрождение

Том І, Искусство проторенесанса. Москва, 1956

Том ІІ, Искусство Треченто. Москва, 1959

Том ІІІ, Искусство кватроченто. Москва, 1972

Шапиро, М. Художник, общество, стил. София, 1993

Средства за оценяване:

Тест - 50%

Реферат - 30%

Участие в семинари - 20%